Search

Усвојена Стратегија запошљавања Републике Српске од 2016. до 2020. године – реформа Завода важан приоритет

Народна скупштина Републике Српске размотрила је и усвојила Стратегију запошљавања Републике Српске од 2016. до 2020. године. Усвајању Стратегије је претходио процес јавних расправа. Подршку реализацији јавних расправа пружила је Влада Швајцарске у оквиру Пројекта запошљавања младих у склопу успостављања шире стратешке сарадње Проејкта са Министарством рада и борачко-инвалидске заштите РС. Стратегија запошљавања је изнимно важан документ који за наредни четверогодишњи период предвиђа велики број интервенција у областима правног оквира (нарочито повезаност са системом образовања), пословног окружења и запошљавања у привреди те подршке предузетништву и социјалном предузетништву.

Стратегија има два стратешка циља и 12 оперативних циљева. У оквиру првог стратешког циља: “Повећати запосленост и eкономску активност становништва у Републици Српској” дефинисано је слиједећих 6 оперативних циљева:

  1. Осигурати већу повезаност система образовања са тржиштем рада;
  2. Развијање културе рада и етике рада;
  3. Обезбједити прецизне податке о активној понуди радне снаге;
  4. Унапређење дјеловања и развој институција на тржишту рада;
  5. Унаприједити запошљивост активних тражилаца посла и Унапредити запошљавање најрањивијих група незапослених лица (млади, лица са инвалидитетом, националне мањине, жене, лица старија од 50 година живота…)

У оквиру другог стратешког циља: “Одржати постојећа и креирати нова радна мјеста у привреди Републике Српске”дефинисано је слиједећих 6 оперативних циљева:

  1. Креирати стабилно и стимулативно економско и фискално окружење у Републици Српској;
  2. Унаприједити запошљавање и самозапошљавања у руралним и неразвијеним срединама;
  3. Креирање нових радних мјеста кроз реализацију пројеката из области енергетике, индустрије и рударства;
  4. Омогућити и олакшати транзицију пословања и запошљавања из неформалне у формалну економију;
  5. Подржати отварање нових привредних субјеката (start-up бизниси), њихово умрежавање и економско груписање (кластери) Унаприједити запошљавање и самозапошљавање кроз подстицање инвестиција;

Јако је важан наставак реформи везаних за Завод за запошљавање Републике Српске у којима учествује и Пројекат запошљавања младих, односно Влада Швајцарске. Пројекат запошљавања младих, у оквиру подршке Владе Швајцарске ће у наредном периоду подржати регионалне јавне расправе о аквционим плановима запошљавања у наредном периоду, а на основу којих ће се креирати активне политике и прогами запошљавања. На овај начин се наставља стратешка сарадња ових изузетно важних актера на тржишту рада, на пољу његове реформе.

 

Druge objave u kategoriji