Search

Animirani edukativni film o funkcionisanju Oglednog biroa

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) kontinuriano radi na unaprjeđenju kapaciteta javnih službi za zapošljavanje, a kako bi se spremnije uhvatile u koštac sa izazovima koji su ispred njih. Jedan od inovativnih pristupa u edukaciji je razvoj različitih distance learning alata, od kojih je jedan animirani edukativni film, koji prikazuje proces rada u Oglednom birou.

Jedan od ključnih izazova, koji stoji ispred javnih službi za zapošljavanje danas je kako smanjiti visok udio dugoročno nezaposlenih, te istovremeno obezbijediti da se novoprijavljeni u što kraćem periodu, a prije prelaska u dugoročnu nezaposlenost, zaposle. Trenutni model organizacije  javnih službi za zapošljavanje ne može ponuditi rješenje za ostvarivanje ovih zadataka, pa je neophodan razvoj novog organizacioniog modela. Zbog toga je YEP uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, te uz punu podršku menadžmenta Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo krenuo u razvoj dva Ogledna biroa.

Ponuđen je novi organizacioni model čiji je fokus unapređenje kvaliteta funkcije savjetovanja i posredovanja u zapošljavanju u cilju obezbijeđivanja intenzivnijih oblika savjetovanja i jačanja vještina za različite ciljne grupe nezaposlenih te razvoja odnosa sa poslodavcima. Kako bi se mogle obavljati obje osnovne funkcije, administracija i savjetovanje, neophodno je razgraničenje te dvije grupe poslova.

S obzirom na veliki broj klijenata koji zahtjevaju administraciju prava, ali i veoma rigidnog pravnog okvira koji u centar aktivnosti JSZZ stavlja administriranje nezaposlenosti, neophodno je uvođenje savremenih alata za efikasnu administraciju, prije svega šalterskog sistema rada.

Zbog velikog broja potencijalnih klijenata savjetovanja neophnodno je uvesti sistem lijevka u tretmanu nezaposlenih, odnosno sistema gdje će se ograničeni ljudski resursi efikasno koristiti. U početnim fazama se klijentima nude alati za samouslugu (mahom IT alati za podršku i info zona), nakon toga se radi na brzoj identifikaciji potreba u grupnom radu, sve dok se klijenti ne profiliraju, a individualnu podršku treba pružati isključivo klijentima za koje vjerujemo da će savjetovanje pomoći. Čitav sistem se prati uz pomoć sistema upravljanja učincima.

Razvoj jednog biroa je bezznačajan ukoliko ne dođe do širenja praksi kroz cijeli sistem. U obje javne službe za zapošljavanje je došlo do promjena sistematizacija, pa je omogućeno da se poslovi podjele na dvije grupe – savjetodavne i evidentičarske, a Strategija jačanja funkcije posredovanja u FBiH je također predložila takvo rješenje. Naredni korak je unaprjeđenje kapaciteta, čemu doprinosi i ovaj animirani film, koji je dostupan svim savjetodavcima, evidentičarima, ali i njihovim klijentima poslodavcima i nezaposlenima. U filmu je prikazan proces rada biroa za zapošljavanje od prijave nezaposlenog lica, pa sve do zapošljavanja.

 

Druge objave u kategoriji