Search

Coaching podrška Službi za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona

U sklopu reformskih aktivnosti službama/zavodima za zapošljavanje pruža se i coaching podrška u savjetodavnom procesu. Službi za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog, coaching podršku, danas, u saradnji sa timom Projekta zapošljavanja mladih (YEP) realizuje gđa Meri Lorenčič. 

Služba za zapošljavanje BPK Goražde je zvanično ušla u realizaciju reformskih aktivnosti u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP) 2015. godine i od tada je u partnerstvu sa menadžmentom preduzet niz aktivnosti u cilju unapređenja rada ove Službe.

Fokus reforme je na uvođenju novih metoda rada sa nezaposlenima, unaprijeđenju infrastrukture kao i na obukama zaposlenika  itd., ali i uvođenju Mobilnog biroa za nezaposlena lica u ruralnim područjima čija je nedavna evaluacija pokazala opravdanost uvođenja ove metodologije.

Zašto coaching podrška? 

Novi organizacioni model  i nov način rada uvođen u Službama/Zavodima za zapošljavanje je fokusiran na jačanje savjetodavne funkcije sa ciljem pružanja kvalitetnih i blagovremenih usluga nezaposlenim osoba, a kako bi se omogućilo njihovo zapošljavanje.

Za postizanje uspješnih rezultata savjetodavnog procesa, tj. zapošljavanja nezaposlenih osoba ključne su vještine i kompetencije savjetodavca za zapošljavanje za korištenje  metoda i tehnika koje proizilaze iz potreba klijenta.

Savjetodavci se, u svom radu sa klijentima, susreću sa različitim ličnim, socijalnim, finansijskim i drugim poteškoćama, koje tražitelje zaposlenja ometaju u reintegraciji na tržište rada, pa efikasnost savjetodavne funkcije zavisi od stručne osposobljenosti savjetodavaca uključujući korištenje različitih metoda i tehnika.

U pomenutom kontekstu realizuje se i coaching podrške a YEP projekt podržava i uvođenje internog coaching-a u sistem rada službi/zavoda za zapošljavanje u BiH, sa svrhom da se pomogne savjetodavcima za zapošljavanje prepoznati vlastite resurse i njihovim korištenjem lakše zaobilaziti ili se snositi sa preprekama, izazovima u sprovođenju savjetodavnog rada i postići željene rezultate. 

Kako smo i ranije pisali, tokom maja i juna ove aktivnosti će biti provedene i u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, Službi za zapošljavanje Bosansko podrinjskog kantona, Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, a coaching podrška će biti kombinovana sa obukom u odnosu na jačanje vještina za prepoznavanje potreba nezaposlenih i izradu Indvidualnih planova zapošljavanja i u ovim obukama će učestvovati svi savjetodavci navedenih službi i Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona. 

Druge objave u kategoriji