Search

Jačanje službi za zapošljavanje prioritet Nacionalnog plana ekonomskih reformi BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje, usvojilo je Nacionalni program ekonomskih reformi (NERP) za 2015. godinu, koji će Direkcija za evropske integracije dostaviti Evropskoj komisiji u Brisel, što predstavlja važan korak za nastavak integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju (EU).

Između ostalih mjera u cilju stabilizacije na tržištu rada NERP sugeriše da je potrebno  dodatno intenzivirati aktivnu politiku zapošljavanja u 2015. godini, kroz jačanje funkcije posredovanja pri zapošljavanju, institucionalnim jačanjem Zavoda za zapošljavanje, nastavak aktivnosti na realizaciji aktivnih mjera zapošljavanja započetih u 2014. godini i unapređivanja i podizanja nivoa socijalnog dijaloga i tripartitne saradnje sa reprezentativnim socijalnim partnerima.

Tržište rada u BiH i u 2014. godini karakteriše veoma niska stopa formalne i visok udio neformalne zaposlenosti, te visoka nezaposlenost i neaktivnost radno sposobnog stanovništva. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u septembru 2014. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 704.724, a od toga 290.561 žena. U odnosu na avgust 2014. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim licima se povećao za 0,4%, a broj zaposlenih žena se takođe povećao i to za 0,5%.   Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31.10.2014. godine na evidencijama je prijavljeno 547.590 nezaposlenih lica, što u odnosu na 30.09.2014. godine predstavlja smanjenje za 347 lica ili 0,06%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 279.766 ili 51,09% su žene.

U strukturi lica koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.10.2014. godine, NKV radnika je 148.742 ili 27,16%, PKV 10.091 ili 1,84%, KV 188.582 ili 34,44%, VKV 3.219 ili 0,59%, NSS 1.575 ili 0,29%, SSS 147.480 ili 26,93%, VŠS 7.493 ili 1,37% i VSS 40.408 ili 7,38%. Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 34,44%, te NKV radnici 27,16%. Stopa registrovane nezaposlenosti za septembar 2014. godine iznosila je 43,7% i u odnosu na avgust   2014. godine smanjila se za 0,3 postotna poena.   Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2014. godinu48, u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.120.000 lice, dok je broj neaktivnih iznosio 1.445.000 lica. Stopa zaposlenosti veća je u odnosu na 2013. godinu za 0,1% i u 2014. godini bila je 31,7%. Stopa nezaposlenosti ostala je nepromjenjena u 2014. godini i iznosila je 27,5%.

Prema ovoj Anketi, polna struktura nezaposlenih bila je: 55,8% muškaraca i 44,2% žena.   Obrazovna struktura nezaposlenosti pokazuje da najveći udio 68,3% čine lica sa završenom srednjom školom, 19,7% su lica sa osnovnim obrazovanjem i niže, dok je 12,0% završilo višu školu, fakultet, akademiju, magisterij ili doktorat.

Prijedlozi zabolje usaglašavanje ponude i potražnja radne snage

Usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama   tržišta je dugotrajan,  ali neophodan proces. Neophodno je napraviti i uskladiti plan aktivnosti radi usklađivanja upisne politike u srednjem i visokom obrazovanju sa potrebama tržišta rada (upisna politika u srednjem i visokom obrazovanju nije usaglašena sa potrebama tržišta rada i više od 1/3 nezaposlenih lica na biroima rada je nezaposlivo iz tog razloga).

Buduće tržište rada preferira kvalitetan i fleksibilan sistem obrazovanja, fleksibilnost u    izboru   posla i zapošlјavanju, kvalitet nastave treba biti usklađen sa potrebama poslodavaca, jer završeni učenici i studenti ne posjeduju dovoljan fond znanja, vještina i sposobnosti; – Svijet rada i potrebe se vrlo brzo mjenjaju što je presudno za  primjenu koncepta cjeloživotnog učenja i permanentno sticanje novih znanja i vještina (stručno obrazovanje i osposoblјavanje).

Službe za zapošljavanje imaju posebnu ulogu u unaprjeđenju aktivnih mjera zapošljavanja kao instrumenta za regulisanje tržišta rada, neposredno usmjerene ka smanjenju nezaposlenosti. Također savjetodavni proces ima značajnu ulogu u unaprjeđenju tržišta rada. Potrebno je uspostaviti sistem za pružanje potrebnih informacija o tržištu rada,  osposoblјavanje za vještine i znanja    za kojima su iskazane potrebe, profesionano informisanje i usmjeravanje u pravcu iskazanih potreba. Očekuje se nastavak procesa unapređenja zakonodavstva iz oblasti rada, zapošljavanja, obrazovanja i drugih propisa koji se tiču politike tržišta rada, sistemsko ohrabrivanje i osnaživanje privatne inicijative za pokretanje malog biznisa u sektoru proizvodnje, prvenstveno na osnovu postojećih resursa i uslužnih djelatnosti, te ostvarivanje prava pojedinaca na način da ne bti određena socijalna prava.udu spriječeni u traženju posla zbog straha da će izgubi. 

U cilju stabilizacije na tržištu rada treba dodatno intenzivirati aktivnu politiku zapošljavanja u 2015. godini, kroz:

  • Jačanje funkcije posredovanja pri zapošljavanju institucionalnim jačanjem Zavoda za zapošljavanje;
  • Nastavak aktivnosti na realizaciji aktivnih mjera zapošljavanja započetih u 2014. godini;
  • Unapređivanja i podizanja nivoa socijalnog dijaloga i tripartitne saradnje sa reprezentativnim socijalnim partnerima.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švajcarske pruža podršku službama za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, prije svega na jačanju savjetodavne funkcije, poboljšanju aktivnosti posredovanja, kreiranju efikasnijih aktivnih mjera, te unaprjeđenju socijalnog dijaloga. I u periodu koji je pred nama, YEP će nastaviti da doprinosi ovim ciljevima, a samim tim i da radi na implementaciji Nacionalnog programa ekonomskih reformi, ali i drugih tematski vezanih dokumenata.

Druge objave u kategoriji