Search

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMIMA ZAPOŠLJAVANJA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), Strategijom zapošljavanja u Bosni i Hercegovini 2010-2014. godina, te ciljevima iz Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu, sačinjen je Program sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva (u daljem tekstu: Program).

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 18.086.160,00 KM, od čega Federalni zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu: Zavod) izdvaja 8.446.160,00 KM, a Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 9.640.000,00 KM. Zavod realizuje Program u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje (u daljem tekstu: Služba/službe).

 

J A V N I   P O Z I V

za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva

 1. 1.      Korisnici

2.1.Poslodavci

Korisnici Programa su poslodavci registrovani u Federaciji BiH koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te oni koji imaju potpisan sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa, kao i oni na koje se odnosi Zakon o finansijskoj konsolidaciji.

Poslodavcu se može odobriti sufinansiranje osoba sa evidencije nezaposlenih čiji broj ne prelazi broj ukupno zaposlenih osoba kod navedenog poslodavca u momentu apliciranja na Javni poziv, s tim da se ne može sufinansirati zapošljavanje osoba otpuštenih u posljednja tri mjeseca od dana apliciranja.

U Programu ne mogu učestvovati :

 • poslodavci koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda ili službi a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno nisu zaposlili predviđen broj radnika i ne vraćaju redovno dobivena sredstva,
 • poslodavci koji ne izmiruju redovno obaveze po osnovu poreza i doprinosa,
 • poslodavci koji su bili evidentirani zbog rada na crno u 2013. godini.

2.2. Nezaposlene osobe

Korisnici Programa su teško zapošljive kategorije nezaposlenih osoba.

 1. 2.      Poticajne mjere i ciljne grupe

Programom su predviđene dvije grupe poticajnih mjera:

3.1.Sufinansiranje sticanja prvog radnog iskustva

3.1.1.      „Jačanje konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo 2014“

Sticanje prvog radnog iskustva za mlade nezaposlene osobe dobi do 30 godina, te izuzetno osobe dobi do 35 godina – ukoliko su prijavljene na evidenciju nezaposlenih duže od 12 mjeseci, uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest mjeseci (osobe sa srednjom stručnom spremom, III i IV stepena) i 12 mjeseci (osobe za višom – VI stepen i visokom stručnom spremom – VII stepen). Cilj ove mjere je da se što većem broju mladih osoba omogući osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovale, te na taj način poboljša njihova konkurentnost i integracija na tržištu rada.

3.2.Sufinansiranje zapošljavanja

3.2.1.      „Sufinansiranje zapošljavanja – Prilika za sve“

Zapošljavanje nezaposlenih osoba, bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen obrazovanja, uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest mjeseci. Cilj je da se što većem broju nezaposlenih osoba olakša integracija na tržištu rada i spriječi prelazak u dugotrajnu nezaposlenost.

3.2.2.      „Sufinansiranje sezonskog zapošljavanja“

Zapošljavanje 1.000 nezaposlenih osoba, prvenstveno bez kvalifikacije, koje su najbrojnije na evidenciji nezaposlenih (NK i NSS), bez obzira na radno iskustvo i dob, uz zasnivanje radnog odnosa na period do tri mjeseca. Cilj je da se olakša njihova integracija na tržištu rada radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti.

3.2.3.      „Sufinansiranje zapošljavanja teško zapošljivih osoba – Vaučer za posao“

Zapošljavanje 600 nezaposlenih osoba dobi preko 40 godina, bez obzira na radno iskustvo i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju najmanje 24 mjeseca, uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest mjeseci. Cilj je da se uz pomoć „vaučera“, koji preuzima u Službi/birou za zapošljavanje, nezaposlena osoba motivira da samostalno traži zaposlenje kod poslodavaca radi integracije na tržištu rada i prekida dugotrajne nezaposlenosti.

 1. 4.      Način sufinansiranja

Programom je predviđeno sufinansiranje troškova obaveznih doprinosa, prevoza i ishrane, u zavisnosti od vrste mjere. 

4.1.Sufinansiranje za mjere: Jačanje konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo“ i  „Sufinansiranje zapošljavanja – Prilika za sve“ (4.1.1. i 4.2.1.)

Zavod poslodavcu mjesečno refundira uplaćene obračunate obavezne doprinose za sufinansiranu osobu (troškove doprinosa iz i na plaću sa uračunatim porezom na dohodak), s tim da je maksimalni osnovni iznos refundacije 499,00 KM, odnosno iznos doprinosa na prosječnu neto plaću u Federaciji BiH za 2012. godinu, prema objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

Za zaposlenike kojima se isplaćuje najniža plaća (u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i  industriji obuće te niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata) iznos sufinansiranja se utvrđuje u visini obaveznih doprinosa na najnižu neto plaću kao u drugim djelatnostima. Razliku između sufunansiranog iznosa i iznosa obaveznih doprinosa u navedenim djelatnostima poslodavac će koristiti za sufinansiranje neto plaće.

Osim sufinansiranja doprinosa, Zavod sufinansira i naknadu troškova zaposlenika (prevoz, ishrana) u iznosu od 50,00 KM po sufinansiranoj osobi.

Osnovni iznos sufinansiranja se, bez kumulativnog zbrajanja, može povećati za 10%, i to za sljedeće kategorije:

 • osobe sa univerzitetskim priznanjima i nagradama (uvjerenje univerziteta),
 • dugoročno nezaposlene osobe, koje su na evidenciji nezaposlenih prijavljene duže od 12 mjeseci (uvjerenje biroa za zapošljavanje),
 • osobe sa invaliditetom, kao i radno sposobne osobe sa lakom i umjerenom retardacijom (uvjerenje instituta za medicinsko vještačenje),
 • članovi šehidskih porodica ili porodica poginulih branitelja (uvjerenje BIZ-a),
 • djeca nezaposlenih demobilisanih branitelja (uvjerenje BIZ-a),
 • djeca i supružnici osoba s invaliditetom od 60% i više (uvjerenje općine),
 • članovi domaćinstva u kojem ni jedan član nije zaposlen (uvjerenje općine i uvjerenje biroa za zapošljavanje),
 • žene,
 • Romi (ovjerena izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini),
 • samohrani roditelji, staratelji i hranitelji i njihova djeca (uvjerenje centra za socijalni rad),
 • roditelji djeteta sa posebnim potrebama (uvjerenje centra za socijalni rad),
 • žrtve nasilja: civilne žrtve rata, žrtve nasilja u porodici i dr. (uvjerenje centra za socijalni rad, MUP-a, suda, te sigurne kuće),
 • liječeni ovisnici (uvjerenje specijalizovane medicinske ustanove, uvjerenje komune),
 • bivši štićenici doma za nezbrinutu djecu (uvjerenje doma za nezbrinutu djecu, uvjerenje centra za socijalni rad).

Navedeni iznos poslodavac će koristi za sufinansiranje neto plaće.

4.2.Sufinansiranje za pilot mjeru Sufinansiranje sezonskog zapošljavanja“ (4.2.2.)

Zavod poslodavcu mjesečno refundira uplaćene obračunate obavezne doprinose za sufinansiranu osobu (troškove doprinosa iz i na najnižu plaću u Federaciji BiH sa uračunatim porezom na dohodak) i troškove prevoza u ukupnom iznosu od po                270,00 KM u trajanju do tri mjeseca.

4.3.Sufinansiranje za pilot mjeru „Sufinansiranje zapošljavanja teško zapošljivih osoba – Vaučer za posao“  (4.2.3.)

Zavod poslodavcu mjesečno refundira uplaćene obračunate obavezne doprinose za sufinansiranu osobu (troškove doprinosa iz i na najnižu plaću u Federaciji BiH sa uračunatim porezom na dohodak) i troškove ishrane i prevoza, a sve u iznosu od po 490,00 KM u trajanju od šest mjeseci, tj. 2.940,00 KM po jednom vaučeru.

Prijavljivanje za učešće u Programu vrši se putem web stranice Zavoda: www.fzzz.ba.

Javni poziv ostaje otvoren do potpisivanja ugovorā u vrijednosti raspoloživih sredstava utvrđenih po kantonima

Dodatne informacije o Programu možete dobiti putem telefona (033/562-900) ili e-mail adrese info@fzzz.ba.

 

Druge objave u kategoriji