Search

Panel diskusija CCI: Krajnje je vrijeme za reformu sistema službi za zapošljavanje u FBiH

U Bosni i Hercegovini nužna je reforma Zakona o posredovanju u zapošljavanju, posebno jer se službe za zapošljavanje ne bave svojim primarnim poslom, već uz brojne druge poslove troši se kadar i novac na servisiranje velikog broja prava koja na osnovu nezaposlenosti stiču nezaposleni.

To je jedan od zaključaka monitoringa rada javnih službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini kojeg su proveli Centri civilnih inicijativa (CCI), a rezultate tog monitorniga prezentirali su danas u Sarajevu na Panel diskusiji “Jačanje funkcije posredovanja javnih službi za zapošljavanje u Federacije BiH”. Program menadžer CCI-a Adis Arapović naglasio je da je nužno korigirati zakonsku definiciju nezaposlene osobe, te izmjestiti administriranje zdravstvenog osiguranja nezaposlenih iz zavoda za zapošljavanje, što će kumulativno osloboditi velike resurse za nova zapošljavanja.

“Javne službe za zapošljavanje nemaju ni kapacitet ni odgovornost da nekoga sa evidencije zaposle jer je zakonodavac dao zadaću da se bave onim što nije u njihovoj primarnoj nadležnosti. Zbog toga će poslodavac angažirati radije privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju”, podvukao je Arapović.

U CCI smatraju da poseban fokus treba biti na nedavno usvojenoj Strategiji jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u FBiH, prioritetnim ciljevima koji su tamo navedeni i velikoj važnosti pokretanja zakonodavne procedure reformi Zakona o posredovanju u zapošljavanju, te drugih vezanih zakona, “što treba biti prioritet nove vlasti u Federaciji BiH”. Federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber je istaknuo da kantonalne vlade trebaju postupiti u skladu sa strategijom kako bi se išlo prema jačanju službi. Dodao je da od svih nivoa vlasti u Federaciji zavisi da li će službe za zapošljavanje preći iz pasivne u aktivnu ulogu, što bi bilo obavljanje njihove primarne uloge, napominjući da ni u jednoj zemlji regiona službe za zapošljavanje ne administriraju zdravstveno osiguranje za nezaposlene. “Postoji podatak da na jednog zaposlenog u službi za zapošljavanje dolazi 1.300 nezaposlenih koji se najmanje jednom u 60 dana moraju javiti na evidenciju kako bi i dalje crpili pravo na zdravstvenu zaštitu”, kazao je Čamber. Program menadžer CCI-a Adis Arapović, naglasio je da je potrebno “podizanje efikasnosti rada javnih službi za zapošljavanje, te jačanje njihove primarne zadaće, a to je posredovanje pri zapošljavanju”.

Strategija je rađena u okviru Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP), koji finansira Svjetska banka u BiH, a uz koordinirajuću ulogu Federalnog zavoda za zapošljavanje. Ovo je prvi put da su definisani strateški pravci razvoja službi za zapošljavanje u FBiH, a značajnu podršku u razvoju strategije je dao i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). Strategija u potpunosti preslikava proces rada opštinskog biroa koji je testiran u Oglednom birou Novo Sarajevo, a prema kojem je i izmjenjena sistematizacija JU SLužba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

“Nužno je reformirati Zakon o posredovanju u zapošljavanju, korigovati zakonsku definiciju nezaposlene osobe, te izmjestiti administriranje zdravstvenog osiguranja nezaposlenih iz zavodâ za zapošljavanje, što će kumulativno osloboditi velike resurse za nova zapošljavanja. Zapošljavanje mora biti nulti prioritet svih novih vlada i parlamenata u BiH“, rekao je Arapović.

Kao moguća rješenja predložio je da se administriranje zdravstvenog osiguranja nezaposlenih potpuno premjesti na sektor zdravstva, ali pošto to ide teže kao alternativni modus predložio je da se proces javljanja na službu pomjeri na četiri mjeseca.

Konferenciji su pored predstavnika Projekta zapošljavanja mladih (YEP), prisustvovali predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje, kantonalnih službi za zapošljavanje i zavoda zdravstvenog osiguranja, političkih stranaka, predstavnici sindikata, privrednih komora, udruženja poslodavaca i nevladinih organizacija koju su aktivne u oblasti rada i zapošljavanja.

(Foto: Ogledni biro Novo Sarajevo)

Druge objave u kategoriji