Search

Mali interes za savjetovanje nezaposlenih u Općini Ilijaš – prijavljeni isključivo radi ostvarivanja prava

Općinski načelnik g. Akif Fazlić održao je inicijalni sastanak sa direktorom JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, g. Igorom Kamočajiom, šefom poslovnice Službe za zapošljavanje Ilijaš, g. Nožić Dženanom, i saradnicima Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Cilj posjete je primjena novih procedura rada u Birou Ilijaš, realizacija Programa za zapošljavanje Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo kojim će se unaprijediti tržište rada, uticati na smanjenje nezaposlenosti, obezbijediti potrebni kadrovi u skladu sa zahtjevima poslodavaca ili planovima razvoja privrede.

Direktor Službe g. Kamočaji je istakao da “Služba želi biti aktivan učesnik u kreiranju tržišta rada u Kantonu Sarajevo kao posrednik između ponude i potražnje radne snage, odnosno servis s jedne strane nezaposlenim osobama i poslodavcima s druge strane. Ovim Programom želimo uticati na smanjenje nezaposlenosti na području Općine Ilijaš”.

Općinski načelnik g. Akif Fazlić je zahvalio direktoru i saradnicima na posjeti, i čestitao Službi na ostvarenim rezultatima i istakao da: “prigradske općine Kantona Sarajevo, tj. Općina Trnovo, Hadžići, Vogošća i Ilijaš čine 75% teritorija Kantona Sarajevo i ukupno gledano s tog područja je 8,2% zaposlenih a 23 % nezaposlenih osoba na području Kantona. Općina Ilijaš je trenutno u fazi realizacije Projekta sa SERDA-om, čijom realizacijom će se poboljšati kontakt s poslodavcima, instaliranjem odgovarajućeg softvera stvorit će se direktna komunikacija nezaposlenih osoba s poslodavcima, a imat ćemo i pouzdane statističke podatke o broju nezaposlenih osoba i broju poslodavaca na području Općine.

Strateški gledano, trebamo spriječiti migraciju stanovništva s područja Općine Ilijaš tako što ćemo stvoriti veći broj radnih mjesta” rekao je Općinski načelnik.

Na sastanku je bilo riječi i o rješavanju problematike prostora Službe za zapošljavanje Kantona – ispostava Ilijaš, te o implementaciji novih procedura koje je Vlada Kantona Sarajevo usvojila prošle godine Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo. Ovo je veliki korak u reformi službe kojim su se ozakonile reforme testirane u Oglednom birou Novo Sarajevo, a čije širenje se spovodi u cijelom Kantonu Sarajevo, a ključna izmjena je da su poslovi podjeljeni na savjetodavne i evidentičarske.

Na evidenciji Biroa Ilijaš najbrojnija je nekvalifikovana radna snaga, a potom slijede KV i lica sa završenom SSS. Udio nezaposlenih lica sa VSS u ukupnoj nezaposlenosti u Ilijašu je 5,14 posto. Biro Ilijaš je jedan od rijetkih koji još nije  poćeo raditi po principu oglednog biroa. „Naše stranke  pokazuju slab interes za savjetodavni proces i ne prihvataju lako novine.   Broj onih koji  žele da se uključe u klub za traženja posla je izuzetno mali.˝  kaže Sedina Sulejmanović, koja je primjenom novog pravilnika zadužena za savjetovanje  nezaposlenih. Razloge nemotiviranosti za uključivanje u nove procese  nezaposlenih, Đenan Nožić, šef biroa Ilijaš vidi i u činjenici da je na evidenciji biroa prijavljen izvjestan broj nezaposlenih koji u konačnioci i ne traže posao, nego su tu zbog ostvarivanja nekih od socijalnih benefita, kao što su zdravstveno osiguranje ili uvjerenja kojim se reguliše socijalni satus.

Ovakva situacija predstavlja direktno kršenja Zakona, koji definiše da na evidenciji mogu biti samo aktivni tražioci zaposlenja. Slična je situacija i u primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo i primjenom Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja, koji kaže da osobe koje su ostvarile prihod veći od 25% prosječne plate u FBiH nisu više nezaposlene osobe i ne mogu se voditi na evidenciji Službe. Služba je uputila inicijativu za izmjenu Zakona i Pravilnika da se iznos poveća sa 25% na 40% prosječne plate FBiH, rekao je g. Kamočaji.

Nove prakse osim rada sa nezaposlenim , poseban akcent su stavile i na saradnju sa poslodvacima, odnosno sticanja u uvid koje su to firme zainteresirane za prijem novih uposlenika.

„Najbolju saradnju ostvarujemo sa firmama „Kalea“,  Ezio Inox, Lederplast, Arhaz, Firmeco, Halilovići, kao i sa školama i malim obrtima. Iz mjeseca u mjesec nastojimo proširiti taj krug˝, kaže na kraju posjete Nožić.

 

Druge objave u kategoriji