Search

Objavljen konkurs za za poticaje razvoju poduzetništva u FBiH

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera za slijedeće projekte:

 • Poticaji inovatorima-pojedincima
 • Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte
 • Poticaj udruženjima i komorama
 • Poticaj obrazovnim institucijama
 • Poticaj projektima koje financiraju EU i drugi inostrani donatori
 • Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)
 • Poticaji tradicionalnim i starim obrtima
 • Poticaj poduzetništvu žena
 • Poticaj poduzetništvu mladih
 • Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite
 • Poticaji novoosnovanim subjektima male privrede
 • Projekt br.12: Poticaj poduzetnicima izvoznicima
 • Poticaji za promociju poduzetništva

Pravo sudjelovanja u ovom natječaju imaju subjekti malog gospodarstva definirani u Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, inovatori, učenici koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte, komore, razvojne agencije, fondacije i udruženja poduzetnika i obrtnika, te obrazovno-istraživačke institucije.

Pravo prijave na konkurs imaju subjekti male privrede definirani u Zakonu o poticanju razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“ br: 19/06 i 25/09), sa minimalno 51-postotnom privatnim vlasništvom državljana BiH, inovatori, učenici koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte, komore, razvojne agencije, fondacije i udruženja poduzetnika i obrtnika te obrazovno-istraživačke institucije.

Rok za dostavu prijava je 15.08. 2014. godine.

Popis potrebne dokumentacije za apliciranje i dodatne informacije mogu se pronaći na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Druge objave u kategoriji