Search

Pozivni centar i pravna pomoć – nove usluge JUSZZKS za nezaposlene i poslodavce

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i Vlade Švicarske, završila je sve pripreme za zvanično otvaranje Pozivnog centra i pružanja Pravne pomoći putem web portala.

Cilj pozivnog centra, koji sa radom počinje u ponedeljak (16. februara) prvi je projekat ovakve vrste u službama za zapošljavanje u regionu, a odnosi se na cjelodnevno održavanje komunikacije sa korisnicima usluga, nezaposlenim licima i poslodavcima. Pozivom prema pozivnog centru, nezaposlena lica i poslodavci  izbjeći će nepotrebno gubljenje vremena za obilazak biroa za dobijanje informacije, a zaposleni službenici imaće više vremena za savjetodavni proces, što je i osnovna ideja za uspostavljanje ovog sistema pomoći korisnicima.

Osim pružanja informacija korisnicima usluga, zadatak pozivnog centra je i rješavanja eventualnih problema  sa kojima se nezaposlena ili zaposlena lica ili poslodavci suočavaju prilikom korištenja usluga Službe. Pozivni centar je baziran na besplatanoj liniji, te pozivom na broj:

080 022 434

korisnik automatski dobija pripremljen odgovor. Ukoliko ne postoji automatski, operater će odgovor u najkraćem mogućem vremenu pripremiti i obavijestiti korisnika. Automatski odgovori koje će korisnici dobijati su: informacije  o potrebnoj dokumentaciji za prijavu na biro, ostvarivanje prava na novčanu naknadu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje, pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na porodiljsku naknadu, a  za poslodavce su pripremljene sadržajne informacije o načinu i proceduri izdavanja radnih dozvola, kao i načinu objave konkursa ili učešća u podsticajnim mjerama aktivnih politika zapošljavanja.

Projekat „Pravna pomoć“ JU „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo je elektronska komunikacija  putem rubrike na web stranici www.juszzks.com , u podstranici Pravna pomoć. Obaveza zaposlenih u Službi je da putem e – maila zainteresovanim korisnicima ponude profesionalni pravni savjet na što bolji i jednostavniji način.

Zaposlenici zaduženi za rad na pravnoj pomoći će takođe ukazati na moguće pravce djelovanja – davanjem smjernica i informacija u vezi sa pravnim nedoumicama, u okviru zakonskih okvira.

Važno je naglastiti da su pravni savjeti isključivo informativne prirode i nemaju obavezujuću pravnu snagu, ali izvrsno su sredstvo za bolje razumijevanje određenih pravnih oblasti, kao i prava i obaveza koje prositiču iz njih.

Ove aktivnosti  JU „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo provodi u okviru uspostavljanja efikasnijih usluga, a pretpostavka je da će se na ovaj način komunikacija sa korisnicima centralizovati, pružanje informacija poboljšati, ujednačiti i ubrzati.

„Uspostavljanjem inovacija u Službi još jednom smo potvrdili da smo lideri u unapređenju sistema zapošljavanja, u skladu sa procesima Evropske unije i regiona. Uvođenje novina u radne prakse pravac je reformskog puta koji smo izabrali prije dvije godine, a ostaće prioritet i u godini koja teče.“  –
rekao je direktorJU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo, Igor Kamočaji.

Podsjećamo, najnovije aktivnosti Službe razvijene su uz podršku Projekta zapošljavanja mladih YEP, Vlade Švajcarske i konsultantske kompanije GOPAU okviru Projekta je nabavljena tehnička oprema za Pozivni centar, te je izvršena obuka operatera, a već ranije je razvijen web portal JUSZZKS

Druge objave u kategoriji