Search

Program rada Službe za zapošljavanje TK: Nastavak reforme i jačanje kapaciteta

Razvoj savremenih metoda rada sa nezaposlenim osobama planira Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i Vlade Švicarske. U skladu sa Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u FBiH, Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih Služba planira realizovati niz programa aktivne politike zapošljavanja najviše uz pomoć Federalnog zavoda za zapošljavanje. Služba planira u skladu sa Strateškim pravcima razvoja karijerne orijentacije u FBiH 2015-2020 i smjernicama iz Doktrine rada JSZ u FBiH provoditi program profesionalne orijentacije, prema smjernicama Federalnog zavoda za zapošljavanje. U cilju unificiranja i proširenja opsega usluga u ovoj oblasti, FZZZ planira unaprijediti web stranicu www.abecedakarijere.ba koja moža biti jedinstveni izvor aktuelnih informacija o karijernoj orijentaciji u oblasti posredovanja u zapošljavanju. U prvoj polovini 2017. Služba će organizovati tradicionalni sajam zapošljavanja kako bi promovisala projekte iz aktivne politike zapošljavanja. Program rada predviđa i učešće Službe za zapošljavanje u Forumu službi zapošljavanja kojeg koordinira Agencija za rad i zapošljavanje BiH uz podršku Projekta YEP. 

Također, radit će na razvijanju ljudskih resursa, izvršiti snimanje raspoloživog kapaciteta ljudskih resursa, analizu potreba za obukom (u okviru Reformskog paketa). Neke od planiranih obuka podrazumijevaju obuku u oblasti informacijskih tehnologija s posebnim fokusom na novi jedinstveni sistem (JIS), obuku iz oblasti finansija i računovodstva, pravne regulative, poslovno-socijalnih vještina u radnom okruženju, rada sa nezaposlenim osobama, izrade individualnog plana zapošljavanja, rada sa poslodavcima, a u skladu sa usvojenim Kompetencijskim okvirom za ključne poslovne procese.

Jedan dio obuka će se izvoditi u saradnji sa FZZZ i drugim kantonalnim službama, dok će se drugi dio realizovati u okviru međuinstitucionalne saradnje sa stranim partnerskim institucijama. 

Izvor: szztk.ba/yep

Foto: Posjeta ambasadorice Švicarske Službi 

 

Druge objave u kategoriji