Search

Reformski paket: Izrada strateških dokumenata u JU Službi za zapošljavanje BPK Goražde

Danas je u Goraždu, stručni tim Projekta zapošljavanja mladih (YEP) održao sastanak sa predstavnicima Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona a sa ciljem pružanja stručne podrške ovoj službi u procesu pripreme i izrade Strateškog plana za period 2019.-2023.

Izrada Strateškiog plana JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona rezultat je potrebe za planskim usmjeravanjem razvoja daljeg rada JU SZZ BPK i ostvarivanja misije njenog postojanja. Služba za zapošljavanje BPK je u proteklom periodu ostvarila zavidne rezultate u pogledu unapređenja vlastitih kapaciteta, infrastrukture ali i rada sa korisnicima (tražioci posla, poslodavci i dr.), kao i sa akterima iz okruženja (Vlada BPK,  međunarodne institucije, nevladin i privatni sektor i dr.).

Bitno je napomenuti da Strateški plan proizilazi iz Strategije jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u FBiH kao i nacrta Strategije zapošljavanja Federacije BiH za period 2018.-2021. godina, ali se oslanja i na Strategiju razvoja Bosansko-podrinjskog kantona za period 2016-2020.godina u kojoj JU SZZ BPK ima značajnu ulogu u implementaciji dosadašnjih ali i planiranih strateških intervencija. Dodatno, Strateški plan uzima u obzir interne planove razvoja kao i okvir planiranih dostupnih finansijskih sredstava za navedeni period te Komunikacijski plan. 

Druge objave u kategoriji