Search

Reformski paket: Radovi u Ispostavi Tomislavgrad u fazi finaliziranja

Slijedom potpisanog Memoranduma o saradnji ali i Ugovora o implementaciji Reformskog paketa, krajem mjeseca augusta usvojeno je Upustvo o radu kojim se pretpostavlja primjena novog modela rada u Županijskom zavodu za upošljavanje Livno.

Da bi se novi model rada mogao primjenjivati svakako je bilo neophodno izvršiti i infrastrukturne prilagodbe u ispostavama u kojima će se primarno početi sa ovim aktvnostima – ispostava u kojoj počinje primjena novog modela rada jeste Ispostava Tomislavgrad, nakon čega će se model postepeno širiti i u ostale ispostave ovog zavoda.  

Ispostava Tomislavgrad ranije je bila smještena u neadekvatnim prostorijama tako da je Županijski zavod za upošljavanje Livno obezbijedio adekvatan prostor, a menadžment Županijskog zavoda za upošljavanje Livno na čelu sa direktorom Antom Omazićem je pokazao interes za saradnjom, promjenom načina i usvajanjem novih procedura rada, a koje se predviđene Reformskim paketom Projekta zapošljavanja mladih – YEP.

Paraleleno sa aktivnostima na stvaranju infrastukturnih preduslova ovaj zavod aktivno učestvuje u obukama u cilju razvoja ljudskih resursa u skladu sa planom obuka koji je prethodno usvojen uz Projekta zapošljavanja mladih (YEP) a kojeg podržava Vlada Švicarske.

U nastavku donosimo kratki foto-izvještaj terenske posjete Ispostavi Tomsilavgrad: 

 

 

Druge objave u kategoriji