Search

Reformski paket: Služba za zapošljavanje BPK Goražde zapošljava troje savjetodavaca

Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je preuzimajući obaveze iz Reformskog paketa pristupila jačanju internih kapaciteta kako bi se mogle primjenjivati nove procedure rada. Ove sedmice je objavljen konkurs za radna mjesta – savjetodavac za zapošljavanje u Birou Goražde (2 izvršioca) te savjetodavac za zapošljavanje u Birou Foča FBiH i Birou Pale FBiH (1 izvršioc). Uslovi konkursa i kompetencije koje se traže u skladu su sa ranije usvojenim Kompetencijskim okvirom za ključne poslovne procese kojeg je u saradnji sa Službom pripremio YEP tim.

Tekst oglasa prenosimo u cjelosti:

Na osnovu člana 40. Statuta Službe za zapošljavanje BPK Goražde, člana 4. Pravilnika o radu Službe za zapošljavanje BPK Goražde, te u skladu sa ukazanim potrebama, Direktor Službe raspisuje:
J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos

1. Stručni saradnik – Savjetodavac za zapošljavanje – Biro Goražde; dva (2) izvršioca – na neodređeno i puno radno vrijeme;
2. Stručni saradnik – Savjetodavac za zapošljavanje – Biro Foča u FBiH i Biro Pale u FBiH; jedan (1) izvršilac – na neodređeno i puno radno vrijeme;
3. Spremačica – pomoćni radnik – Biro Goražde; jedan (1) izvršilac – na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati sedmično) odnosno do povratka radnika; Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:
 Za radno mjesto pod rednim brojem 1.
– VSS – VII stepen ili 180 ECTS bodova, društvenog smjera,
– 1 godina radnog iskustva u struci,
– osposobljenost za rad na računaru.
 Za radno mjesto pod rednim brojem 2.
– VSS – VII stepen ili 180 ECTS bodova, društvenog ili tehničkog smjera,
– 1 godina radnog iskustva u struci,
– osposobljenost za rad na računaru.
 Za radno mjesto pod rednim brojem 3.
– Osnovna škola, NKV.
Pored navedenih opštih i posebnih uslova, kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. treba da posjeduju slijedeće kompetencije:
 Stručno poznavanje funkcioniranja tržišta rada i metodologije rada sa ljudima,
 Vještine individualnog i grupnog informisanja, usmjeravanja i karijernog savjetovanja,
 Praktično znanje o planiranju aktivnosti,
 Savjetodavne vještine: strpljivost, razumijevanje i sposobnost slušanja bez osuđivanja,
 Sposobnost motiviranja klijenta,
 Vještina procjenjivanja klijenta,
 Vještina rješavanja problema,
 Vještina donošenja utemeljenih preporuka za uključivanje u druge usluge i mjere aktivne
politike zapošljavanja,
 Sposobnost stvaranja povjerenja i empatije prema drugim pojedincima,
 Vještine rješavanja konflikta,
 Odgovornost i promišljena diskrecija,
 Spremnost na timski rad,
 Vještina formulisanja vlastitih argumenata,
 Poznavanje i svjesno korištenje tehnika aktivnog slušanja,
 Vještine organiziranja, analiziranja, komuniciranja,
 Sposobnost proaktivnog djelovanja i pozitivno reagovanje na promjene,
 Sposobnost kooperativnog rada i fleksibilnost u sklopu tima,
 Pozitivan stav prema cjeloživotnom učenju, te kreativnost i inovativnost u radu,
 Etičnost i profesionalizam u radu.
Kandidati koji se prijavljuju za radno mjesto pod rednim brojem 3. treba da posjeduju slijedeće
kompetencije:
 Odgovornost, tačnost, preciznost, ekonomičnost, ažurnost i efikasnost u radu,
 Etičnost i profesionalizam u radu
Za sva radna mjesta, obavezan je probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca. Uz prijavu na javni oglas, koja treba da sadrži kraću biografiju, kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije ne starije od šest (6) mjeseci):
Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2:
1. uvjerenje o državljanstvu;
2. izvod iz matične knjige rođenih;
3. diploma visoke stručne spreme – VII stepen, odnosno diploma visokog obrazovanja po Bolonjskom sistemu studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova ili uvjerenje o diplomiranju;
4. uvjerenje o radnom stažu i iskustvu u struci;
5. dokaz o osposobljenosti za rad na računaru.
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
1. uvjerenje o državljanstvu;
2. izvod iz matične knjige rođenih;
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove, obavit će se intervju. Rok za prijavu na javni oglas traje osam (8) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Tel/Fax: +387 38 221 546
E-mail: szzbpk@szzbpk.ba
URL: www.szzbpk.ba
ul. Maršala Tita 13 – 73000 Goražde
Prijave slati na adresu:
J.U. „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“
ul. Maršala Tita br. 13
73000 Goražde
sa obaveznom naznakom:
(Prijava na javni oglas)
D I R E K T O R I C A
____________________
Hodo Nafija

Foto: Radionica “Simulacija intervjua” u Klubu za traženje posla Goražde

Druge objave u kategoriji