Search

Reformski paket: Usvojen Poslovnik o radu Radne grupe u Službi za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona

Danas je direktor Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona Bihać donio Odluku o usvajanju Poslovnika o radu Radne grupe za implementaciju Reformskog paketa u Službi za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona. Nakon više od godinu dana od održavanja prvog sastanka Radne grupe  napokon su stvoreni preduslovi za dalji rad Radne grupa koja u narednom periodu treba pripremiti Uputstvo za rad opštinskih biroa u skladu sa novim procedurama rada, usvojiti kompetencijski okvir za ključne poslovne procese i niz metodoloških dokumenata koji će radnicima biroa pomoći u primjeni novih metoda rada. Izgradnja kapaciteta će svakako biti u fokusu aktivnosti ove godine, tako da će i za ovu Službu u skladu sa Planom obuka se realizovati za njih neophodne obuke sa svrhom unapređenja poslovnih procesa i usluga za klijente. U saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje izvršena je anketa o potrebama za obukom u ovoj službi te će rezultati i konačna analiza biti iskorištena za finaliziranje Plana obuka Službe za zapošljavanje USK. 

Reformski paket koji provodi Projekat zapošljavanja mladih uz podršku Vlade Švajcarske  podrazumijeva skup elemenata čijim se provođenjem unapređuje rad Javnih službi za zapošljavanje i predstavlja holistički pristup – prilagođavanje infrastrukture, nove savjetodavne alate, uvođenje sistema za praćenje učinaka i sl. sve u cilju da bh službe u najvećoj mogućoj mjeri usklade svoj rad sa trenutnim evropskim standardima i praksama.

Druge objave u kategoriji