Search

Reformski paket: Prvi sastanak Radne grupe Službe za upošljavanje Županije Posavske

Radna grupa za implementaciju Reformskog paketa u Službi za upošljavanje Županije Posavske održala je danas prvi sastanak tokom kojeg je usvojena Situaciona analiza – dokument kojim su identifikovane prednosti i nedostaci u radu ove Službe kako bi se pristupilo uvođenju novog modela rada, poslovnik dok predstoji i usvajanje grafičkih standarda koji se primarno odnose na finiširanje i prilagodbu interijera te svih pratećih relevantnih stavki. 

Tokom sastanka je definiran precizan plan aktivnosti kao i plan investicija prema kojem će se tokom tekuće godini izraditi interno Uputstvo za rad biroa, provesti prvi nivo obuke za uposlenike i TNA i sl. što će u konačnici voditi ka unapređenju usluga na nezaposlene i poslodavce. 

“Reformski paket koji provodi Projekat zapošljavanja mladih uz podršku Vlade Švajcarske  podrazumijeva skup elemenata čijim se provođenjem unapređuje rad Javnih službi za zapošljavanje i predstavlja holistički pristup – prilagođavanje infrastrukture, nove savjetodavne alate, uvođenje sistema za praćenje učinaka i sl. sve u cilju da bh službe u najvećoj mogućoj mjeri usklade svoj rad sa trenutnim evropskim standardima i praksama”.  

Statistički podaci

Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje, u 2017-oj godini u Županiji Posavskoj a kada je posrijedi ukupan broj nezaposlenih, u novmberu ta brojka iznosila je 4.824 osobe bilježeći tendenciju pada kroz period od januara do novembra. 

Od toga 2.340 nezaposlenih osoba je ženskog spola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druge objave u kategoriji