Search

Sve loše neka ostane u 2017: Zapošljavanje u javnom sektoru u BiH i dalje bez poštenog konkursa

Nalazi monitoringa CCI-a, pokazuju da je proces zapošljavanja generalno vrlo netransparetan. Preciznije, indeks transparentnosti procesa zapošljavanja iznosi 39 (na skali od 0 do 100). On je skoro 2,5 puta manji u odnosu na stanje kojem se teži, a to je da se svi konkursi objavljuju na web stranicama organa koji zapošljava, zatim u dnevnim novinama, kao i to da su svi kriteriji za ocjenjivanje na konkursu dostupni kandidatima, da se sastavi komisija objave tokom faze raspisivanja konkursa, te da se vrši imenovanje i zapošljavanje najbolje rangiranih kandidata.
Jedna od kritičnih tačaka u procesu zapošljavanja u javnoj upravi je sastav i izbor nadležnih konkursnih komisija. Tokom dvije godine monitoringa, nije bilo izmjene predmetne legislative koja bi ujednačila i harmonizovala sastav navedenih komisija. Kroz tri ciklusa monitoring izvještaja, evidentirano je preko 200 zakona i podzakonskih akata (poslovnika, pravilnika, statuta, odluka, rješenja) na koje su se upitana javna preduzeća, ustanove, institucije i fondovi pozivali prilikom odabira sastava konkursnih komisija i provođenja procesa zapošljavanja. 
“Zbog svega navedenog potrebno je dodatno povećanje transparentnosti i modernizacija mehanizma javnog konkursa, koji bi omogućio u praksi ostvarivanje principa meritornosti, transparentnosti i odgovornosti, tj. fer i pošten postupak kroz koji će biti zapošljavani najstručniji i najkvalitetniji kandidati”, stoji u izvještaju. 
Također je naglašeno da je na svim nivoima, gdje to nije učinjeno, potrebno izmijeniti predmetnu legislativu, s ciljem utvrđivanja pravila izbora najkvalitetnijih kandidata (izbor po listi, a ne sa liste), kao i modernih pravila o horizontalnoj i vertikalnoj prohodnosti kadrova, upravljanju ljudskim resursima kroz ocjenjivanje službenika, interni premeštaji, disciplinske mjere, uz druga progresivna rješenja kakva imamo u Kantonu Sarajevo i Unsko-sanskom kantonu. Vođeni određenim pozitivnim trendovima na Federalnom nivou, preporuka je da i Vlada RS planira tokom 2018. godine donošenje Zakona o javnim službenicima .
 
 
 

Druge objave u kategoriji