Search

Tuzla: javni poziv za volontiranje sa mogućnošću zaposlenja

Nevladina organizacija Centar za razvoj i podršku (CRP) sa sjedištem u Tuzli objavljuje

JAVNI POZIV

Nezaposlenim visokoobrazovanim mladim ljudima da se prijave za pozicije 9 volontera sa mogućnošću prijema u radni odnos, a u okviru CRP Omladinske akademije. Rad ove Akademije financira međunarodna organizacija Mercy Corps Scotland putem fonda „Simon Scott Fellowship Fund“.

OPIS RADA CRP OMLADINSKE AKADEMIJE

U cilju dugoročnog unapređenja i jačanja svojih ljudskih kapaciteta, Centar za razvoj i podršku (CRP) organizuje CRP Omladinsku akademiju, zasnovanu na principu sticanja novih znanja, vještina i radnog iskustva kroz praktičan rad. Ukupan planirani broj polaznika Akademije je 9 osoba, a planirano trajanje 15 mjeseci. Akademija počinje sa radom početkom Februara 2015. godine.

Rad Akademije će se odvijati u 2 faze. U periodu prvih 9 mjeseci rada će svih 9 polaznika pod mentorstvom pojedinih CRP uposlenika-eksperata biti u statusu volontera (prema Zakonu o radu Federacije BiH), sa plaćenim zakonski obavezujućim doprinosima, kao i plaćenom naknadom za topli obrok i prevoz za stvarno ostvareno vrijeme volontiranja. U drugoj fazi, u periodu preostalih 6 mjeseci rada Akademije, učestvovaće 3 najbolje ocijenjena polaznika faze volontiranja. Svaki od njih će u tom periodu sa CRP-om zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme (6 mjeseci) koji će uključivati uplatu zakonski obaveznih doprinosa, minimalnu neto platu u zakonski određenom iznosu, i naknadu za topli obrok i prevoz. Ovaj period rada će biti također propraćen mentorstvom CRP uposlenika-eksperata.

Kroz ovakav način rada će polaznici imati mogućnost da kroz rad na realizaciji konkretnih radnih zadataka iz domena rada CRPa, prošire svoja postojeća znanja i steknu praktična iskustva i vještine, prvenstveno iz raznih aspekata (tehničkih, programskih, organizacionih)energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao najefikasnijih mehanizama zaštite okoliša i održivog razvoja, a u okviru svojih zvanja koja su stekli na visokoškolskim programima koje su završili. S obzirom na postojeće programske aktivnosti CRPa, ti aspekti uključuju oblasti građevinarstva, arhitekture, mašinstva, elektrotehnike, ekonomije i komunikacijskih vještina /žurnalistike.

Orijentacioni period rada Akademije je februar 2015 – maj 2016. godine. Rad Akademije će se odvijati u uredu CRPa (Turalibegova 36, Tuzla). Predviđeno je da u vrijeme 9-mjesečnog perioda volontiranja 9 polaznika bude raspoređeno u tri grupe sa po 3 polaznika u svakoj grupi. To znači da će ista 3-člana grupa u uredu CRPa volontirati naizmjenično svaki četvrti radni dan, sa redovnim radnim vremenom CRP-ureda (8:00 – 16:00, sa pauzom 10:00 – 10:30).

U zadnjem dijelu tog volonterskog perioda će svih 9 polaznika pohađati praktičnu obuku za izradu solarnog kolektora za zagrijavanje vode (koji je certificiran na Fakultetu za strojarstvo i brodogradnju u Zagrebu), i za instaliranje solarnog sistema na objekte. Obuku će voditi CRP uposlenik, stručnjak za solarnu energiju i voditelj CRP odjela za obnovljive izvore energije.

Polaznici koji će biti odabrani za učešće u drugoj fazi Akademije (3 polaznika ukupno) će u periodu 6-mjesečnog ugovora o radu imati redovno radno vrijeme CRPa (ponedeljak – petak od 8:00 – 16:00, sa pauzom 10:00 – 10:30).

I volonterski i radni status će uključivati sve vidove podrške polaznicima koje su predviđene Zakonom o radu Federacije BiH, uključujući upisivanje odgovarajućeg statusa u njihove radne kljižice.

U skladu sa svojim mogućnostima i stvarnim potrebama, CRP će nakon završetka Akademije nastaviti povremeno angažirati najuspješnije polaznike po ugovorima o djelu za obavljanje konkretnih poslova iz djelokruga svog rada i u skladu s obrazovnim profilima i kompetencijama polaznika. Za najbolje polaznike postoji i mogućnost zapošljavanja u CRPu, ukoliko se za to ukažu potrebe i financijske mogućnosti.

OPŠTI – OBAVEZNI USLOVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRIJAVLJENI KANDIDATI:

 • Da su završili jedan od slijedećih dodiplomskih studija: građevinarstvo, arhitektura, mašinstvo, elektrotehnika, ekonomija, žurnalistika;
 • Da imaju minimalno 180 ECTS bodova;
 • Da su mlađi od 30 godina;
 • Da se nalaze na evidenciji biroa za zapošljavanje;
 • Da stanuju na takvoj udaljenosti od CRP ureda, koja omogućava redovno pohađanje Akademije prema rasporedu prisustva pojedinih kandidata;

POSEBNI USLOVI KOJE BI TREBALI ISPUNJAVATI KANDIDATI KOJI SE PRIJAVLJUJU NA OVAJ KONKURS:

 • Spremnost na cjeloživotno učenje, naročito u oblastima energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša;
 • Dobar uspjeh na fakultetu;
 • Dobro poznavanje rada na računaru (Word i Excell);
 • Poželjno je posjedovanje vozačke dozvola „B“ kategorije i iskustvo u vožnji;
 • Poželjno je poznavanje osnova rada u AUTOCADu (za kandidate tehničkih struka);
  • Dobro poznavanje engleskog jezika;
  • Sposobnost analitičkog razmišljanja;
  • Spremnost na timski rad;
  • Spremnost na rad u svim dijelovima Bosne i Hercegovine;

Puni tekst javnog poziva dostupan je na web sajtu Centra za razvoj i podršku.

Druge objave u kategoriji