Search

U toku 2. Forum službi zapošljavanja

Trenutno je u toku drugi Forum službi zapošljavanja koji organizuje Agencija za rad i zapošljavanje BiH uz podršku Projekta zapošljavanja mladih i Vlade Švajcarske na temu: “Strategije i metode za jačanje saradnje sa poslodavcima”, sa fokusom na primjere dobre i loše prakse saradnje sa poslodavcima. U radu Foruma učestvuju javne službe za zapošljavanje, predstavnici poslodavaca, razvojnih agencija te  Zavod za zapošljavanje Crne Gore čiji će predstavnici praktičnim primjerima ukazati kako Zavod Crne Gore radi sa poslodavcima, te kako to doprinosi boljoj posredničkoj funkciji Zavoda.

Forum službi zapošljavanja je konstruktivna diskusija šireg kruga aktera sa ciljem definisanja potrebe za unapređenjem u radu službi/zavoda za zapošljavanja.

drugi-forum-zaposljavanja-2

U prvom dijelu Foruma fokus je bio na stavovima i iskustvima poslodavaca u odnosu na saradnju sa javnim službama za zapošljavanje, šta je to što se može više i bolje učiniti kako bi se zajednički unaprijedio nivo zaposlenosti pa su neke od poruka bile da bi aktivne mjere koje bi bile usmjerene na brzu prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih osoba prema potrebama poslodavaca, uz uvažavanje strukturne nezaposlenosti i profila nezaposlenih koji se nalaze na evidencijama na birou sa kojim se JSZZ susreću. Činjenica je da postoje sredstva iz budžeta sa kojima se može više učiniti da se se iz perspektive građana i građanki u BiH unaprijedi cjelokupna slika o JSZZ, ali i poslodavcima što će voditi ka boljim ekonomskim pozateljima.

U drugom djelu Foruma, javne službe za zapošljavanje će, iz svoje pespektive, predstaviti prepreke i iskustva sa kojima se susreću i nastojaće se definisati ključne aktivnosti i pravci u kojima bi trebalo djelovati kako bi se ujedinili i adekvatno usmjerili napori sa ciljem da se  unaprijedi situacija na tržištu rada.

 

Druge objave u kategoriji