Search

YEP priča o uspjehu: Harisov i Salkin put od pripravnika do stalnog zaposlenja

Uspješna dugogodišnja suradnja Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i kompanije Centrotrans Eurolines omogućila je obavljanje pripravničkog staža i sticanje pravog radnog iskustva velikom broju osoba, a jako je bitno mladim ljudima pružiti mogućnost prvog radnog iskustva koje je „odskočna daska“ za razvoj buduće karijere, umjesto da budu „broj više“ na evidenciji biroa za zapošljavanje. Veći broj kadrova zaposlen je preko aktivnih mjera zapošljavanja sufinansiranja poslodavcima putem javnih poziva „Prilika za sve“, „Prvo radno iskustvo“, „400+“, „800+“.

U periodu od 2010. do 2015. godine u Centrotrans Eurolinesu pripravnički staž obavilo je 84 osobe, od kojih je 75, po isteku ugovorenih obaveza, a na osnovu zalaganja i usavršavanja, zadržano i pružena im je prilika da svoju karijeru i dalje grade te smo stoga kao poslodavac zadovoljni suradnjom sa Službom i namjeravamo u budućnosti koristiti programe aktivnih politika zapošljavanja. U kojoj mjeri je ta saradnja bila i do sada uspješna svjedoče i priče mladih osoba koje su se zaposlile u našoj kompaniji, a uz  podršku Javne ustvanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“.

Riječ je o dva učenika koja su tokom školovanja obavila trogodišnju praktičnu nastavu u našoj kompaniji, a po završetku prakse zasnovali radni odnos preko programa o sufinansiranju zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme objavljenog od strane Javne Ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ 2014. godine.

Hajtić Haris i Hasečić Salko, učenici Srednjoškolskog Centra Vogošća, smjer automehaničar, obavili su trogodišnju praktičnu nastavu i stekli potrebno teoretsko i praktično znanje. Odmah po završetku školske godine, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo objavila je Javni poziv za sufinansiranje pripravnika te smo se mi kao kompanija prijavili sa planom zapošljavanja navedenih učenika. Tokom trogodišnje prakse imenovani su iskazali disciplinu u radu, poštivanje propisanih radno tehnoloških propisa i poslovne kulture kompanije, a posebno su istakli želju za učenjem i napredovanjem.

O svom angažmanu naš zaposlenik Haris Hajtić je rekao sljedeće:

„Za sebe mogu reći da sam imao veliku sreću jer sam dobio mogućnost da u kompaniji Centrotrans Eurolines stičem praktično iskustvo iz oblasti za koju sam se školovao. Tokom trogodišnje prakse usvojio sam sva potrebna znanja, što teoretska što praktična, krenuvši od poštivanja radno tehnološke discipline koja je zasigurno bitna za svakog zaposlenika, do mogućnosti samostalnog obavljanja poslova učeći od stručnih kadrova. Sigurno je jako malo mladih osoba koje nakon završene škole dobiju odmah mogućnost za zaposlenjem, a meni je to omogućeno u Centrotransu. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo je baš u tom periodu objavila program za sufinansiranje pripravnika, te sam u kompaniji Centrotrans angažovan preko tog programa na period od šest mjeseci. Mišljenja sam da su ovi programi veoma efikasni i da daju priliku mladim kadrovima da steknu prvo radno iskustvo. Odmah po isteku pripravničkog staža, ukazana mi je prilika i produžen ugovor o radu. Moj školski kolega Hasečić Salko također radi sa mnom na istim poslovima, te smo nastavili i dugogodišnje druženje. Shodno navedenom, osjećamo se kao da imamo petogodišnje radno iskustvo. Obzirom da kompanija Centrotrans njeguje domaćinski i familijarni duh, te da je velikom broju zaposlenika prvo i posljednje zaposlenje u ovoj kompaniji, nadamo se da će i naša sudbina biti takva “.

„U našem radu srećemo se često sa situacijom da mnogi prijavljeni kandidati ne posjeduju potrebne praktične vještine za izvršenje poslova za koja se školuju. Kandidati nemaju znanja o izvršenju radnih operacija, upotrebe alata i opreme za rad i kao takvi uzrokuju teškoće i nedovoljnu produktivnost u radu, a programi Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo doprinose da lakše i brže dobijemo odgovarajuće kadrove što je nama kao poslodavcu od krucijalne važnosti jer su za naš uspjeh zaslužni, prije svega, naši zaposlenici.“  – navode u kompaniji Centrotrans Eurolines.

U kojoj mjeri je važna suradnja sa poslodavcima za JU Službu za zapošljavanje Kantona Sarajevo govori i činjenica da je odnedavno, na incijativu menadžmenta i uz podršku Vlade Švajcarske, putem Projekta zapošljavanja mladih, uspostavljen Centar za poslodavce.

Novouspostavljeni Centar JUSZZKS će ubuduće pružati sve usluge poslodavcima na jednom mjestu bilo da je riječ o besplatnoj objavi oglasa, selekciji kanditata prema potrebama poslodavaca ili kao što je to ovdje slučaj pružanje podrške putem programa aktivnih mjera zapošljavanja.

Druge objave u kategoriji