Search

Vijesti nakon savjetovanja posredovao zapošljavanje 48 osoba

U Vijesti Novo Sarajevo, koji je uz podršku Projekta zapošljavanja mladih(YEP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), počeo sa radom prije pola godine, uvedene su nove radne prakse. One se odnose na podjelu poslova na evidentičarske i savjetodavne, integraciju kratkoročno nezaposlenih osoba u savjetodavni proces, ali i integracija mladih nezaposlenih osoba u  Klub za traženje posla  i već su dale prve rezultate.

Konkretnije, u procesu savjetovanja trenutno  je 310 nezaposlenih osoba, a 48 osoba se  po završetku savjetovanja  zaposlilo.

Nezaposlene osobe do 30 godina  starosti su uključene u motivacioni rad traženja zaposlenja u okviru Kluba za traženje posla, u kojem trenutno obuku prolazi druga grupa koja broji 12 nezaposlenih.
U Oglednom biro Novo Sarajevo  organizovana su  24 seminara na kojim su nezaposlene osobe imale priliku da se upoznaju sa svim pravima i obavezama prilikom prijave na biro, kao i uputstvima o novim uslugama koje im stoje na rasplaganju.

U  ovom birou nezaposlene osobe prilikom prve ili ponovne prijave na evidenciju, prolaze „trijažu“ odnosno intervju poslije kojeg  savjetodavci naprave grupe, na aktivne tražioce zaposlenja i osobe koje se prijavljuju isključivo radi ostvarivanja prava za vrijeme nezaposlenosti  u šta svakako spada zdravstveno osiguranje, novčana naknada, dobijanje uvjerenja o statusu nezaposlenih osoba. Rezultati „trijaže“ su 597 nezaposlenih osoba u statusu  „pasivnih“ tražioca posla.

Uspjesi zaposlenih u ovom birou ogledaju se i u poboljšanju saradnje sa poslodavcima sa područja općine Novo Sarajevo. Uspostavljena je saradnja sa 28 novih poslodavaca, a na adrese 200 nezaposlenih, putem e maila, upućen je poziv za dijalog i inforamacije o besplatnim uslugama Službe.

Nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju  Oglednog biroa, novom organizacijom rada „obaveze na birou“ završavaju brzo i efikasno. Pred kancelarijama savjetodavaca nema gužvi i dugih čekanja, a na zakazana savjetovanja dolazi se u tačno zakazanim terminima.

—————————————————————————————————————————————————–

SARAJEVO, MARCH 7 (ONASA) – The Vijesti (model office) of Novo Sarajevo, which started to work six months ago, has introduced new working practices relating to the division of tasks on works on recording and consultation, integration of short-term unemployed in the advisory process, as well as integration of young unemployed people to the Job Club, and they have already yielded its first results.

As the Employment Service of Sarajevo Canton (KS) announced, there are 310 unemployed people engaged in the consultation process, and 48 got employed after finishing the process.

The unemployed under the age of 30 are involved in motivational work of seeking employment within the Job Club, which is currently undergoing training of another group of 12 unemployed.

In Vijesti of Novo Sarajevo were organized 24 seminars which provided opportunity to unemployed people to meet with all the rights and obligations when applying to the biro, as well as guidance on new services which are at their disposal.

In this office, during the first registering, unemployed persons go through “triage,” which is an interview after which counselors make groups of active job seekers and people applying solely to gain rights on time spent in unemployment, including health insurance, unemployment benefit and gaining certificate of the status of unemployed.

Results of the “triage” are 597 unemployed persons with status of “passive” job seekers.

Successes of employees in this office are reflected in the improvement of cooperation with employers from the municipality of Novo Sarajevo.

Cooperation has been established with 28 new employers, and the call for dialogue and of information about free services of Employment Service has been sent to e-mail addresses of 200 unemployed persons.

Unemployed persons who are registered on the records of Vijesti by new organization of work “obligations to the biro” end quickly and efficiently.

In front of the offices of counselors there are no crowds and long lines, and consultations are provided in precisely scheduled periods, the statement said. (end)

Druge objave u kategoriji