Search

18. sjednica Upravnog odbora Projekta zapošljavanja mladih (YEP)

Danas je u Sarajevu održana osamnaesta sjednica Upravnog odbora Projekta zapošljavanja mladih (YEP) u skladu sa planiranom dinamikom praćenja rada i provođenja projektnih aktivnosti. 

Poseban akcent je stavljen na predstavljanje novog instrumenta monitoringa o ključnim ishodima i specifičnim ciljevima projekata koje podržava Vlada Švicarske previđenih Strategijom saradnje Švicarske 2017 – 2020 pri čemu ista nije novi izvještajni obrazac već forma putem koje se otvara dijalog sa korisnicima projekata da se provjeri napredak u realizaciji konačnih ishoda i željenih promjena, te da se pravovremeno obrazlože prepreke i rješenja koja će pomoći da se ostvare željeni ciljevi. Instrument mjeri progres na nivou rezultata projekta, uključuje indikatore logičkog okvira a koji se mogu povezati sa projiciranim rezultatima Strategije. 

Zatim, predstavljeni su ključni rezultati u pogledu napretka reforme javnih službi za zapošljavanje sa obzirom da broj službi koje su uključene u reformu raste pa je time od velikog značaja doprinos lokalnih partnerskih institucija. Također je bilo govora o aktivnostima u odnosu na implementaciju YEP Inkubatora poslovnih ideja u sklopu kojeg je uspostavljena saradnja sa 33 lokalne zajednice u cilju jačanja preduzetništva i samozapošljavanja mladih. Nadalje, sastanak Upravnog odbora je bio prilika da se putem participativnog pristupa svih članova UO daju preporuke za dalje korake i planiranje aktivnosti.

Jedan od ključnih zaključaka sastanka je usvajanje Polugodišnjeg izvještaja Projekta zapošljavanja mladih (YEP), institucionalna podrška implementaciji aktivnosti, te preuzimanje odgovornosti za realizaciju na terenu, posebno od entitetskih zavoda za zapošljavanje čime se osigurava održivost Projekta, koji traje do aprila 2020.godine. U tom smislu predloženo je održavanje planskog sastanka na kojem bi svi projektni korisnici bili upoznati sa predstojećim ključnim aktivnostima, te dobili priliku da daju preporuke i preuzmu očekivane odgovornosti kako bi se odgovorilo konkretnim potrebama institucija kojima projekat pomaže u ostvarivanju strateških i programskih ciljeva. 

 

Druge objave u kategoriji