Search

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Direktor Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta  potpisao je 9.marta u Sarajevu ugovor o realizaciji «Reformskog paketa» uz podršku Vlade Švicarske, a u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP).  Ovim korakom zvanično počinje proces reforme s ciljem unapređenja usluga koje službe pružaju svojim korisnicima. Potpisivanjem ugovora ”Reformski paket” je prilagođen potrebama Zavoda u Brčkom. Ugovor sadrži investicioni plan kojim je švajcarska Vlada preuzela obaveze u iznosu od oko 90.000, a Vlada Brčko distrikta oko 200.000 maraka. Ostatak potrebnog novca će biti obezbijeđen iz Zavoda za zapošljavanje. U sklopu aktivnosti podržanih od švajcarske Vlade biće obezbjeđeno uputstvo o radu, novi informacioni sistem, nova internetska stranica, sistem za upravljanje učincima, projektna dokumentacija sa idejnim rješenjem nove zgrade brčanskog Zavoda, obuka osoblja i druge potrebne vrste podrške s ciljem da se što prije pređe na nove metode rada. Zavod za zapošljavanje se obavezao da primjeni nove metode rada, prije svega šalterski sistem rada, individualno i grupno savjetovanje, a u sklopu njega u veoma kratkom roku biće uspostavljen Klub za traženje posla u Brčkom. Kako bi se “Refrmski paket” sproveo u cjelosti neophodno je da se sistematizacija popuni, te da se posebno pojača savjetodavna i evidentičarska funckija u Zavodu. S tim u vezi Zavod je raspisao oglas za prijem radnika, koji prenosimo u cjelosti.

Na osnovu Odluke, direktora Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, o raspisivanju javnog konkursa za upražnjena radna mjesta u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH (broj:01-744/16 od 03.06.2016.godine), šef Sektora za pravne i opšte poslove, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos u Zavod za zapošlјavanje

Brčko distrikta BiH

 

na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci:

1.SAVJETODAVCA

  1. a)   broj izvršilaca: 2 (dva)
  2. b)   platni razred i podrazred (mjesečna bruto plata) : VIII 1 (2.249,73 KM)
  3. EVIDENTIČARA
  4. a)   broj izvršilaca: 1 (jedan)
  5. b)   platni razred i podrazred (mjesečna bruto plata) : V 6 (1.394,47 KM)

Kandidati za obje upražnjene pozicije moraju ispunjavati slijedeće uslove: Opšti uslovi: a) da je državlјanin BiH (uvjerenje o državlјanstvu ne starije od 6 mjeseci); b) da je punolјetan; c) da kandidat nije obuhvaćen članom IX stav 1. Ustava BiH; d) da je zdravstveno sposoban (uvjerenje ne starije od šest mjeseci); e) da u poslјednje 3(tri) godine (počevši od dana objavlјivanja konkursa) nije otpušten iz državne službe u institucijama: BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, uslјed pravosnažno izrečene disciplinske mjere; f) da se protiv njega ne vodi krivični postupak za sva krivična djela osim za krivična djela protiv bezbijednosti javnog saobraćaja (uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka ne starije od šest mjeseci).

Kandidati za poziciju Savjetovca moraju ispunjavati slijedeće uslove: Minimalni uslovi : a) VSS/VŠS društvеnоg smјеrа, najmanje 180 ETC bodova; b) najmanje јеdnа gоdinа rаdnоg iskustvа u stručnoj spremi navedenoj pod a). Posebni uslovi: a) uspješno završeno osposobljavanje za primjenu tehnika ličnog i karijernog savjetovanja i rada sa problematičnim klijentima( u roku od šest mjeseci od prijema u radni odnos) b) posjedovanje vozačke dozvole minimalno „B“kategorije i c) pоznаvаnjе rаdа nа rаčunаru.

Kandidati za poziciju Evidentičara mora ispunjavati slijedeće uslove: Minimalni uslovi : a) SSS društvеnоg smјеrа; b) najmanje јеdnа gоdinа rаdnоg iskustvа u stručnoj spremi navedenoj pod a). Posebni uslovi: a) uspješno završeno osposobljavanje za rad na šalteru (u roku od šest mjeseci od prijema u radni odnos); b) posjedovanje vozačke dozvole minimalno „B“ kategorije i c) pоznаvаnjе rаdа nа rаčunаru.

Javni konkurs počinje teći od 09.06.2016. godine a završava se 16.06.2016. godine u 16.00 časova.

Potpisane prijave slati na adresu: Zavod za zapošlјavanje Brčko distrikta BiH – ul.Marka Marulića br.1. – 76101 Brčko, ili dostaviti lično u zgradu Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u kancelariju br.3. najkasnije do 17.06.2016. godine do 16.00 časova.

 

Napomena: Komisija za izbor kandidata vršiće selekciju kandidata na osnovu podataka iz prijave i kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom biće pozvani na pismeno testiranje. O datumu, mjestu i terminu pismenog testiranja i usmenog intervjua kandidati se isklјučivo obavještavaju putem WEB stranice Zavoda: www.zzzbrcko.org

Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 06.04.1992.godine potrebna je nostrifikacija.

Kandidati koji budu izabrani na upražnjena radna mjesta dužni su da donesu originale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji potvrđuju da ispunjava tražene opšte, minimalne i posebne uslove konkursa.

Obrazac prijave može se preuzeti u kancelariji br.3. Zavoda i na web stranici Zavoda.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sve informacije mogu se dobiti u Zavodu u kancelarija br.6. ili nputem telefona 049/230-752.

 

                                                                                                                                     ŠEF SEKTORA,

                                                                                                                     mr Milovan Vuković, dipl.pravnik

                                  

Druge objave u kategoriji