Search

Federalni zavod za zapošljavanje objavio javni poziv poslodavcima

 

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), Strategijom zapošljavanja u Bosni i Hercegovini 2010-2014, Strategijom zapošljavanja Federacije BiH 2009-2013 i Akcionim planom zapošljavanja za period 2010-2013. godina, te ciljevima iz Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu (sticanje stručnih znanja u vezi s zvanjem/zanimanjem, dokvalifikacija i prekvalifikacija) Federalni zavod za zapošljavanje raspisuje:

J A V N I P O Z I V

za učešće u

Programu jačanja konkurentnosti na tržištu rada

– Prvo radno iskustvo 2013 –

 Pozivaju se poslodavci registrovani u Federaciji Bosne i Hercegovine koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te oni koji imaju potpisan sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa, kao i oni na koje se odnosi Zakon o finansijskoj konsolidaciji, a koji su u stanju osigurati mentora u procesu osposobljavanja za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva u zvanju/zanimanju mladih za koje su se školovali, da se prijave na Javni poziv radi učešća u realizaciji Programa jačanja konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo 2013

Programom je utvrđena ciljna grupa nezaposlenih osoba čije se zapošljavanje sufinansira radi sticanja prvog radnog iskustva i jačanja konkurentnosti na tržištu rada, a za koje se utvrđuju iznosi poticajnih mjera. Ciljnu grupu čine nezaposlene osobe dobi do 30 godina, te dugoročno nezaposlene osobe dobi do 35 godina:

 • bez radnog iskustva u struci za koju su se školovale
 • prijavljene na evidenciju službi prije objavljivanja Javnog poziva
 • visoke i više stručne spreme (VSS – VII stepen i najmanje završen prvi ciklus obrazovanja po Bolonjskom procesu i VŠS)
 • srednje stručne spreme (SSS – IV i III stepen).

Programom je planirano sufinansiranje zapošljavanja, i to:

 • srednje stručne spreme (SSS – III i IV stepen) u trajanju od šest mjeseci
 • visoke i više stručne spreme (VSS – VII stepen i najmanje završen prvi ciklus obrazovanja po Bolonjskom procesu i VŠS – VI stepen) u trajanju od 12 mjeseci.

Programom će se mjesečno sufinansirati ukupan iznos obaveznih doprinosa iz i na bruto plaću zaposlenika, s tim da maksimalni osnovni iznos sufinansiranja ne može biti veći od iznosa obaveznih doprinosa na prosječnu mjesečnu neto plaću u Federaciji BiH za 2012. godinu, koja prema objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku iznosi 829,92 KM. Osnovica za izračun iznosa sufinansiranja je bruto plaća zaposlenika koja se sastoji od doprinosa iz plaće, poreza na dohodak i neto plaće.

Za zaposlenike kojima se isplaćuje najniža plaća: u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožarskoj, industriji obuće i niskoakumulativnim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata, iznos sufinansiranja se utvrđuje u visini obaveznih doprinosa na najnižu plaću kao i u drugim djelatnostima. Razliku između sufinansiranog iznosa i iznosa obaveznih doprinosa u naprijed navedenim djelatnostima poslodavac će koristiti za sufinansiranje neto plaće.

Također, za naknadu troškova zaposlenika (prevoz, ishrana) osigurava se dodatni iznos od 50 KM po osobi.

Osnovni iznos sufinansiranja se bez kumulativnog računanja može povećati za 10% i to za sljedeće kategorije:

 • osobe sa univerzitetskim priznanjima i nagradama (univerzitet)
 • dugoročno nezaposlene osobe, koje su na evidenciji nezaposlenih prijavljene duže od 12 mjeseci (biro za zapošljavanje)
 • osobe sa invaliditetom, kao i radno sposobne osobe sa lakom i umjerenom retardacijom (institut za medicinsko vještačenje)
 • članovi šehidskih porodica ili porodica poginulih branitelja (BIZ)
 • djeca nezaposlenih demobiliziranih branitelja (BIZ)
 • djeca i supružnici osoba s invaliditetom od 60% i više (MZ)
 • članovi domaćinstva u kojem ni jedan član nije zaposlen (MZ, biro za zapošljavanje)
 • žene
 • Romi (izjava)
 • samohrani roditelji, staratelji i hranitelji i njihova djeca (CSR)
 • roditelji djeteta sa posebnim potrebama (CSR)
 • žrtve nasilja: civilne žrtve rata, žrtve nasilja u porodici i dr. (CSR, MUP, sud, sigurna kuća)
 • liječeni ovisnici (specijalizirana medicinska ustanova, komuna)
 • bivši štićenici doma za nezbrinutu djecu (dom za nezbrinutu djecu, CSR).

Navedeni iznos poslodavac će koristiti za sufinansiranje neto plaće.

Prijavljivanje za učešće u Programu vrši se putem web stranice Zavoda www.fzzz.ba.

Javni poziv ostaje otvoren do potpisivanja ugovorā u vrijednosti raspoloživih sredstava utvrđenih po kantonima

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona (033/562-900) ili e-mail adrese info@fzzz.ba.

 

 

 

Druge objave u kategoriji