Search

IT podrška za primjenu savjetodavnog procesa u JSZ

Integrisanje pratkičnih savjetodavnih alata u informatičke sisteme jedan je od preduslova za efikasno obavljanje savjetodavnog procesa. Adekvatna IT podrška uslovljava efikasniju poslovnu svakodnevnicu. U pomenutom kontekstu, službama/zavodima za zapošljavanje predviđeno je i unapređenje IT sistema sa ciljem olakšavanja savjetodavnog procesa te ubrzanje prikupljanja i obrade relevantnih podataka – samim tim, indirektno, stvaranje preduslova za bržu retintegraciju i integraciju nezaposlenih osoba na tražište rada. 

Federalni zavod za zapošljavanje je prethodnih godina radio na uspostavi Jedinstvenog informacionog sistema čija je primjena u testnoj fazi u Službi za zapošljavanje BPK, te se uz minimalne tehničke dorade očekuje njegova potpuna funkcionalnost. 

Individualni plan zapošljavanja integrisan je u JIS, odnosno, dostupan je u sklopu elektronskog ličnog kartona, a u narednom periodu se očekuje znatno brže korištenje IPZa te efikasnije primjena i pretraživanje informacija o nezaposlenim osobama. 

Druge objave u kategoriji