Search

Javni poziv za dostavu softverskog rješenja sistema za upravljanje dokumentima u JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Sa ciljem modernizacije službi za zapošljavanje u BiH i poboljšanja njihove efikasnoti, Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Ureda za saradnju Ambasade Švajcarske, u okviru uvođenja sistema upravljanja učincima razvija elektronski sistem upravljanja dokumentima (Document Management System) u JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. Kompanija koja se prijavljuje za izradu sistema treba da ponuđenim rješenjima predvidi minimum tehničkih, funkcionalnih te kadrovskih uslova kao što je navedeno u nastavku.

Tehnički preduslovi:

 • Web bazirana aplikacija sa podrškom za Internet Explorer, Google Chrome ili Mozilla Firefox
 • Minimalni tehnicki zahtjevi su Internet Explorer 8, Google Chrome trenuto dostupna verzija, Mozilla Firefox verzija 10
 • Serverska platforma treba podržavati rad sa Microsoft SQL bazom
 • Serverska instalacija mora podržavati rad u virtuelnom okruženju
 • Ponuđena solucija treba uzeti u obzir postojeći informacioni sistem i obezbjediti implementaciju bez dodatnih ulaganja u hardversko komunikacionu infrastrukturu

Funkcionalni zahtjevi:

Aplikacija treba da sadrži slijedeće module:

 • Upravljanje dokumentima od prijema na protokolu do završetka upravnog procesa, sa funkcionalnosti koja obezbjeđuje mogućnost upravljanja poslovnim procesima
 • Arhiviranje dokumenata, sa sistemom za upravljanje fizičkom i elektronskom arhivom

Ponuđeno rješenje mora biti u skladu sa zakonom o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Republike Srpske.

Kadrovski zahtjevi:

Ponuđač je obavezan da u sastavu ponuđenog tima za implementaciju posjeduje:

 • Eksperta iz oblasti tehnološkog rješenja na kojem se zasniva ponuđena aplikacija
 • Eksperta za vođenje projekata
 • Eksperta za analizu poslovnih procesa i podršku IT procesima

Ponuđač je obavezan obezbjediti adekvatan trening osoblja na lokaciji korisnika.

Broj korisnika predviđenih za ovu fazu implementacije sistema za elektronsko praćenje dokumenata je 100.

Rok za implementaciju projekta je 90 dana on dana potpisa ugovora.

Ponuđači trebaju dostaviti tehničke specifikacije svojih postojećih rješenja za elektronsko praćenje dokumenata uz dokaze o posjedovanju kadrova potrebnih za implementaciju ovog projekta. Od ponuđača se također zahtjeva da navedu minimalne tehničke preduslove potrebne za implementaciju rješenja.

Rok za dostavljanje pisma za iskazivanje interesa sa gore navedenim dokumentima je 28.11.2014 do 15:00h na adresu Projekta za zapošljavanje mladih Ljubljanska 34, 71000 Sarajevo

Ponuđači koji predaju gore navednu dokumentaciju biti će pozvani na prezentaciju svojih rješenja, te će samo ponuđači  čija rješenja budu okarakterisana kao adekvatna biti pozvani u narednu fazu procedure za izbor najpovoljnijeg ponuđača, tj da dostave finansijskih ponuda.

 

Na osnovu zahtjeva pojedinih kompanija objavljujemo i dodatne informacije:

 • Zavod posjeduje serversku infrastrukturu koja je u ovom trenutku u potpunosti virtuelizirana i za namjenu ovog projekta će biti obezbjeđen jedan virtuelni server sa potrebnim diskovnim prostorom.
 • Na tom serveru operativni sistem će biti Windows Server 2012 Std R2 a isti će imati vezu na već postojeći SQL server na kojem će biti instalirana baza podataka potrebna za rad vaše aplikacije.
 • Kompletan sistem je integrisan u aktivni direktoriji a samim tim ta mogućnost će biti ponuđena prilikom implementacije rješenja.
 • Serveri su novije generacije.
 • Komunikaciona infrastruktura zavoda na centralnoj lokaciji posjeduje gigiabitnu mrežu u kompletnoj zgradi te iznajmljenu linuju prema m:Tel-u. Sve poslovnice u opštinama imaju adsl priključke te su opremljenje svom potrebnom opremom za zaprimanje zahtjeva, minimalno posjeduju računar i multifunkcijiski uređaj.
 • U zavodu već postoje web aplikacije koje funkcionisu u ovakvom okruženju te je sistem već ispitan i može zadovoljiti sve postavljene zahtjeve.  Ukoliko se pokaže da je neki dio sistema slaba tačka zavod će obezbjediti dodatne resurse kako funkcionalnost nebi bila dovedena u pitanja.
 • Aplikacija za koju postoji mogućnost da postane dio DMS sistema je web aplikacija za mjerenje učinaka u zavodu za zapošljavanje, a ista je razvijena na Microsoft platformi koristeci MS SQL kao bazu podataka.

Druge objave u kategoriji