Search

Kamočaji: Prioritet je reforma Službe za zapošljavanje u saradnji sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju

SARAJEVO – Direktor Službe za zapošljavanje KS i član Glavnog odbora SDP BiH Igor Kamočaji u intervjuu za Vijesti.ba govori o tržištu rada u KS, poboljšanju zaposlenosti i strategiji službi, odnosno sektora za zapošljavanje.

VIJESTI.BA: Direktor ste Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (KS). Kako ocjenjujete stanje na tržištu rada u ovom kantonu prva tri mjeseca ove godine?

KAMOČAJI: Što se tiče opšte ocjene i analize tržišta rada u Kantonu Sarajevo, trenutno se stabilizira stanje u privredi i bilježi se blagi trend rasta razvoja u sektorima turizma, drvnoj industriji i energetskom sektoru. Još se ne može reći da je zadovoljavajući, ali svaki razvoj je ohrabrujući, pogotovo kada na evidenciji nezaposlenih ima preko 72.000 lica. Zato ovi podaci ohrabruju da će polako dolaziti do smanjenja broja nezaposlenih, ali za to nam trebaju zajedničke snage, Zavoda kao posrednika i privrednika kao izvršitelja zapošljavanja.

VIJESTI.BA: Šta su, prema Vašim ocjenama, ključne prepreke u oblasti zapošljavanja u KS? Koje aktivnosti planirate poduzeti u narednom periodu s ciljem smanjenja broja nezaposlenih u KS, posebno mladih ljudi?

KAMOČAJI: Za potpuno i efikasno funkcionisanje Zavoda za zapošljavanje, koji ima za cilj isposredovati što više radnih mjesta, ključno je promijeniti prije svega zakone i druge propise koji direktno ili indirektno utiču na rad Službe za zapošljavanje. Neke od prepreka su zdravstveno servisiranje nezaposlenih osoba i drugih materijalno-socijalnih izdvajanja za nezaposlene osobe, nemogućnost vođenja evidencije o aktivnim i pasivnim tražiocima posla, te brojna formirana radna tijela i komisije vlada i ministarstava, kao eksternih radnih tijela službi, koje u mnogome usložnjavaju procedure realizacije programa aktivnih politika zapošljavanja.

Zbog velikog izdvajanja za materijaln-socijalna zbrinjavanja nezaposlenih osoba, JU Službe za zapošljavanje danas su više karitativne ustanove nego službe čija je osnovna misija posredovanje u zapošljavanju.

U ovoj godini JU Služba za zapošljavanje KS nastavlja sa aktivnostima uvođenja evropskih praksi u procesu rada. Pilot projekat, ogledni Biro za zapošljavanje Novo Sarajevo proširićemo i na druge biroe u KS u saradnji sa Švicarskom razvojnom agencijom i firmom GOPA gdje će se više posvetiti individualnom radu sa nezaposlenim osobama, savjetovanju, karijernom usmjeravanju, grupnom radu i radu sa poslodavcima. Dalje, pored drugih programskih aktivnosti očekujemo da će nakon što je budžet i program rada usvojen od strane Skupštine KS za 2014. godinu, biti usvojen i Program aktivnih politika za zapošljavanje. Za ovaj program u 2014, izdvojeno je oko 1,5 milion KM. U toku je realizacija programa aktivnih politika zapošljavanja iz 2013. godine, a radi se o Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika, te Program obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba. Očekujemo početak realizacije Program sufinansiranja zapošljavanja „800 +“ i realizaciju programa federalnog Zavoda, kao što su Prvo radno iskustvo i drugi.

VIJESTI.BA: Uskoro će na nivou Federacije BiH biti donesena nova strategija službi, odnosno sektora za zapošljavanje. Ta strategija će analogno biti proslijeđena i kantonalnim službama za zapošljavanje. Šta podrazumijeva ta strategija? Na koji način Služba za zapošljavanje KS participira u tome?

KAMOČAJI: Strategija Jačanje funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u FBiH ima za cilj kvalitetniju i bržu integraciju nezaposlenih osoba na tržištu rada tako što će polučiti smjernicama za jačanje funkcije posredovanja u zapošljavanju i savjetodavnog rada sa nezaposlenim osobama kao i poslodavcima. Strategija će definisati preporuke za kvalitetnije partnerstvo javnog i privatnog sektora u posredovanju u zapošljavanju.

Pored navedenog, cilj Strategije je da definiše preporuke u vezi sa implementacijom mjera aktivne politike zapošljavanja. U praksi će to značiti brzo i tačno ostvarivanje prava koja proističu iz nezaposlenosti, efikasna integracija nezaposlenih osoba na tržištu rada i razvijanje kapaciteta rada zavoda u skladu sa evropskim praksama.

JU Služba za zapošljavanje KS zajedno sa još devet Službi koje participiraju u FBiH, učestvuje u izdradi same Strategije Jačanje funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u FBiH, koju koordinira i vodi federalni Zavod za zapošljavanje. Odavno je iskazana potreba za ovakvim jednim dokumentom koji će sigurno doprinijeti kvalitetnoj reformi Službi za zapošljavanje, a u cilju realizacije obaveza koje proizilaze iz Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

(Vijesti.ba)

Druge objave u kategoriji