Search

Održan sastanak sa predsjednicima mjesnih zajednica u cilju poboljšanja usluga Mobilnog biroa u Goraždu

Mobini biro je inovativan pristup u pružanju usluga, ne samo u BiH, već i u Evropi. Kako bi se što efikasnije organizovali, u smislu pružanja usluga, mapirane su ključne dosad iskazane potrebe nezaposlenih i poslodavaca iz udaljenih mjesta i sela, te su identifikovane ključne usluge koje se mogu pružiti, kao što su redovno javljanje, info seminari, prva prijava, izdavanje uvjerenja, te savjetodavni rad prema različitim ciljnim grupama i već dostupnim programima podrške.

U aprilu 2016. godine Mobilni biro u Službi za zapošljavanje BPK Goražde je započeo sa pružanjem usluga redovnog javljanja, informisanje o aktuelnim projektima i programima, informisanje o konkursima i oglasima kroz oglasnice, prijava na evidenciju, izdavanje uvjerenja te regulisanje zdravstvenog osigaranja.

U 2016. godini, period april – decembar , registrovano je 1 756 redovnih javljanja, dok je u 2017. godini, period januar – decembar, regostrovano 1 489 redovnih javljanja.

Kad su u pitanju kvantitativni pokazatelji, u 2016. godini sa lokacija Mobilnog Biroa zaposleno 213 nezaposlenih osoba, dok je u 2017. godini zaposleno 307 nezaposlenih osoba. Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je početkom ovog mjeseca proveo eksternu evaluaciju efektivnosti i efikasnosti ove mjere, te su određene preporuke već djelovale na Službu, detaljnije u nastavku. 

Dana 13.04.2018. godine, u prostorijama Službe za zapošljavanje BPK Goražde, održan je sastanak sa predsjednicima MZ Goražde koje su uključene u aktivnosti Mobilnog Biroa kako bi se sumirali dosadašnji rezultati i razgovaralo o stvaranju uslova za uvođenje novih usluga na lokacije Mobilnog Biroa. Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Gradske uprave Grada Goražde i isti su dali potpunu podršku konceptu Mobilnog Biroa.

U 2018. godini Služba ide korak dalje kada je riječ o uslugama na lokacijama MB i stavlja fokus na grupno informisanje kroz informacijske i motivacijske seminare, te individualno savjetovanje sa individualnim planom za zapošljavanje (IPZ). U tu svrhu razgovarano je  o prostorijama i drugim tehničkim uslovima sa predsjednicima MZ koji su, izuzetno zadovoljni rezultatima, nesebično sve resurse MZ stavili na raspolaganje uposlenicima Službe. Sastanak je održan sa predsjednicima MZ lokacija: MZ Vitkovići, MZ Bogušići, MZ Berič, MZ Vranići, MZ Ilovača, MZ Sadba i MZ Osanica. Napominjemo da se usluge MB pružaju i na lokacijama ostale dvije Općine u sastavu BPK i to MZ Hrenovica i MZ Jabuka.

Rad sa poslodavcima i nezaposlenim osobama jeste fokus Službe za zapošljavanje na lokacijama MB. Međutim, usluge koje pruža mobilni tim usmjerene su i prema osnovnim školama, te učenicima završnih razreda. U okviru programa Profesionalnog informisanja vrše se posjete odjeljenskim zajednicama te se informišu učenici o deficitarnim u suficitarnim zanimanjima, potrebama na tržištu rada kako bi njihov prvi izbor bio i pravi izbor.

Izvor: szzbpk.ba i yep.ba

Druge objave u kategoriji