Search

Potpisan Memorandum o saradnji sa Službom za upošljavanje Županije Posavske

U skopu reforme javnih službi za zapošljavanje, potpisan je memorandum o saradnji sa Službom za upošljavanje Županije Posavske čime je i zvanično formalizovan početak implementacije Reformskog paketa u ovoj županiji. 

Pored promjene i prilagodbe infrastrukture biroa ove službe, reformski paket uključuje i stručnu podršku koja će biti pružena uposlenicima službe a kako bi se adekvatno realizovale savjetodavne i menadžerske usluge u cilju brže integracije nezaposlenih lica na tržište rada.

Procedure i prakse predviđene Reformskim paketom YEP prilagođene su praksama EU.  Promjena infrastrukture biroa implicira stvaranje uslova za uvođenje razdvojenih evidentičarskih i savjetodavnih usluga, dok će se u konačnici stvoriti preduslovi za pružanje kvalitetnije cjelokupne usluge za krajnje korisnike – nezaposlena lica. 

U sklopu ove službe nalaze se tri općinska biroa – Orašje, Domaljevac – Šamac i  Odžak, u kojima će se i implemntirati aktivnosti reformskog paketa.

 

Programskim aktivnostima koje je prethodno usvojila i Vlada Županije Posavske jasno je nanzačena opredjeljenost za stvaranje uvjeta i pretpostavki za punu zaposlenost radne snage i korištenje proizvodnih kapaciteta, koji bi trebali dati krajnji rezultat, povećanje bruto domaćeg proizvoda Županije Posavske što implicira da su nastojanja i aktivnosti Projekta zapošljavanja mladih (YEP) u potpunosti u skladu sa strateškim ciljevima razvoja i ove BH općine. 

Statistički podaci

Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje, u ovoj županiji je u mjesecu novembru zabilježena brojka od 4.824 lica koja traže zaposlenje, od čega 2.340 osoba ženskoga spola što je 48%. U mjesecu novembru sa evidencije su brisane 124 osobe, dok broj zaposlenih u septembru iznosi 6.038 osoba što je 1,2% ukupnog broja zaposlenih u Federaciji BiH. 

Broj zaposlenih na području Županije Posavske se u periodu 2007.-2013. godina kretao
na nivou od oko 5.450 uz najveću zabilježenu prosječnu zaposlenost od 5.739 u 2012. godini i najnižuprosječnu zaposlenost od 5.166 u 2009. godini. Pozitivan trend rasta prosječnog broja zaposlenih od 2009. godine je prekinut u 2013. godini kada je smanjen u odnosu na prethodnu godinu i kada je iznosio 5.600. 

 

Ostvarivanje ovog vida saradnje između Projekta zapošljavanja mladih (YEP), koji je podržan od strane Vlade Švicarske, i JU Službe za upošljavanje Županije Posavske jasan je pokazatelj singerijskog djelovanja u cilju borbe protiv jednog od gorućih problema BH društva – nezaposlenosti. 

Druge objave u kategoriji