Search

Konferencija "Dostojanstvo u mentalnom zdravlju – psihološka prva pomoć za sve"

Konferencija „Dostojanstvo u mentalnom zdravlju: psihološka prva pomoć za sve“ je konferencija korisnika usluga mentalnog zdravlja, a održava se simbolično na Svjetski dan metalnog zdravlja, 10.10.2016. Cilj konferencije je podizanje svijesti o mentalnim poremećajima i njihovom utjecaju na stanovništvo, predstavljanje dobrih praksi i promoviranje korisničkih inicijativa u oblasti mentalnog zdravlja.

Uz stručnu facilitaciju glavnih govornika konferencije, prof. dr Normana Sartoriusa iz Švicarske i prof. dr Paolo Serra iz Italije, profesionalci i korisnici usluga mentalnog zdravlja na konferenciju diskutovali su na teme novih strategija u zaštiti mentalnog zdravlja, individualni terapeutski plan psihološke prve pomoći, kako briga u zajednici prevenira institucionalizaciju, reparacija dostojanstva u mentalnom zdravlju i mogućnosti radne integracije osoba sa narušenim mentalnim zdravljem. U okviru posljednje teme, Projekat zapošljavanja mladih (YEP) predstavio je dosadašnje rezultate u promociji društvenog/socijalnog preduzetništva kao sredstva za radnu integraciju marginalizovanih kategorija.

Sudionici konferencije su se upoznali i sa antistigma programima koji se provode u okviru Projekta mentalnog zdravlja u BiH. Riječ je o konferenciji koju su organizirali korisnici usluga mentalnog zdravlja i na kojoj su učešće uzela brojna korisnička udruženja iz Bosne i Hercegovine. Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Asocijacije XY, Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, uz podršku Vlade Švicarske.

Više od 450 miliona ljudi u svijetu pati od mentalnih poremećaja, a procjenjuje se da bi svaka četvrta osoba tokom života mogla imati određenih problema sa mentalnim zdravljem. Suicid je drugi najčešći uzrok smrti među mladim ljudima širom svijeta (Mental Health Action Plan 2013-2020, WHO, 2013), a prema predviđanjima Svjetske zdravstvene organizacije, do 2020. godine depresija će, pak, biti drugi uzrok ukupnog obolijevanja i jedan od vodećih javnozdravstvenih problema.

Pitanje mentalnog zdravlja se odnosi na zdravlje cjelokupnog stanovništva i kao takvo je od krucijalnog značaja za zdravstvene sisteme. Ovo pitanje zaslužuje značajnu pažnju, posebno za područje Bosne i Hercegovine, a iz razloga prisutnosti posljedica ratnih dešavanja, tranzicijskog razdoblja, porasta socijalne nesigurnosti, te porasta poremećaja vezanih za mentalno zdravlje. Zbog svega navedenog, prevencija mentalnih poremećaja i promicanje mentalnog zdravlja imaju ključni značaj za svaku zajednicu.

Kako bi se smanjio teret mentalnih poremećaja na društvo, neophodno je da se veća pozornost usmjeri na prevenciju i promociju mentalnog zdravlja u okviru nacionalne politike, legislative upravljanja i financiranja. S tim u vezi, neophodno je pitanje mentalnog zdravlja rješavati sistemski, imajući u vidu međunarodne principe i standarde.

Iako postoje razlozi za optimizam, ne postoje razlozi za potpuno zadovoljstvo. BiH je još uvijek u reformskim procesima, prisutni su brojni izazovi i prepreke na raznim nivoima. Posljednjih godina uočljiva je veća učestalost depresije, zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, naročito alkohola, anksioznih i sa stresom povezanih poremećaja i nasilja (obiteljskog, vršnjačkog) kod odraslih i mlađe populacije, te demencija i depresije kod starih.

Finansiranje mentalnog zdravlja je i dalje nedovoljno, u smislu nepostojanja odvojene budžetske linije za mentalno zdravlje. Nedovoljno se izdvaja za istraživanja, preventivne i druge programe u zajednici. Zbog prisutne ekonomske krize, situacija se dodatno usložnjava, i sistem teško može da zadovolji narasle potrebe, naročito u domenu socijalnih potreba i zaštite.

I dalje je nedovoljan broj „alternativnih“ službi u zajednici poput dnevnih centara, zaštićenih kuća, klubova, mobilne krizne intervencije. Također je prisutan nedostatak specijaliziranih servisa i programa sposobnih da odgovore specifičnim potrebama djece, mladih i starijih ljudi, kao i gender specifičnostima.

PROJEKAT MENTALNOG ZDRAVLJA U BIH

Projekat mentalnog zdravlja u BiH rezultat je kontinuirane opredijeljenosti entitetskih ministarstava zdravstva/zdravlja da nastave sa reformom mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, započetom 1996. god. Projekat podržava implementaciju strategije mentalnog zdravlja u oba entiteta i Brčko Distriktu. Implementator Projekta mentalnog zdravlja u BiH je Asocijacija XY, koja već 6 godina aktivno djeluje na polju mentalnog zdravlja, u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i uz podršku Vlade Švicarske.

Opći cilj Projekta je poboljšanje zdravlja i dobrobiti osoba sa mentalnim problemima/poremećajima i osoba koje su u riziku od razvoja mentalnih poremećaja/problema. Projekat će doprinijeti uspostavljanju efikasnog sistema upravljanja mentalnim zdravljem kroz razvoj kapaciteta i mehanizama za planiranje zasnovanih na dokazima i organizacijom usluga mentalnog zdravlja, kao i povećanjem učešća korisnika usluga mentalnog zdravlja u ovim procesima.

Bosna i Hercegovina je kroz reformu i Projekat mentalnog zdravlja već ostvarila vidljive rezultate uspostavljanjem mreže centara za mentalno zdravlje i deinstitucionalizacijom i označena je kao jedna od lidera u oblasti mentalnog zdravlja u jugoistočnoj Europi, te je u mogućnosti svoja znanja i iskustva prenijeti drugim državama tog područja.

Druge objave u kategoriji