Search

Preliminarni rezultati Ankete o radnoj snazi za 2018.godinu: Najveće učešće zaposlenih u sektoru uslužnih djelatnosti

Polovinom aprila 2018. godine provedena je, trinaesti put, Anketa o radnoj snazi u Bosni i Hercegovini na uzorku od 10.647 domaćinstava, od čega je u Federaciji BiH izabrano
5.969, u Republici Srpskoj 3.613 i u Brčko distriktu BiH 1.065 domaćinstava.

Anketirane su sve osobe u uzorkom izabranim domaćinstvima koje su pristale na anketiranje. Stopa neodziva bila je 27,5%, odnosno prikupljeni su podaci o ekonomskoj aktivnosti i ostalim karakteristikama stanovništva za 7.722 domaćinstava u BiH.

Prema ovim podacima radnu snagu u BiH (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.007.902 osoba, dok je broj neaktivnih bio 1.387.837 osoba.

U okviru radne snage bilo je  822.446 zaposlenih i 185.465 nezaposlenih osoba. U okviru zaposlenih osoba bilo je 30.702 neplaćenih pomažućih članova domaćinstva.

Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi u 2018. godini stopa nezaposlenosti iznosila je 18,4% (17,2% za muškarce i 20,3% za žene), dok je u istom periodu 2017. godine bila
20,5% (18,9% za muškarce i 23,1% za žene). Stopa nezaposlenosti bila je najviša među mladim osobama starosti 15 do 24 godine i iznosila je 38,8% (35,4% za muškarce i 45,5% za žene). Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi u 2018. godini stope aktivnosti i zaposlenosti su iznosile 42,1% i 34,3%, dok su u 2017. godini bile 42,6% i 33,9%, Stope su bile značajno više za muškarce nego za žene. Stope aktivnosti i zaposlenosti za muškarce iznosile su 53,2% i 44,1%, dok su za žene iznosile 31,4% i 25%.

Stope aktivnosti i zaposlenosti su bile najviše u starosnoj grupi 25 do 49 godina (73% i 58,9%).

Podaci pokazuju da u BiH manje od polovine radno sposobnog stanovništva (42,1%) čine aktivne osobe, tj. one koje na tržištu rada učestvuju kao zaposlene i nezaposlene
osobe. Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 68,2% osoba ima završenu srednju školu, slijede zaposleni sa sa završenim akademskim obrazovanjem 16,9%, te osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 14,8%.

Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 71,8% osoba ima završenu srednju školu, slijede nezaposleni s osnovnom školom ili nižim obrazovanjem
14,9%, te osobe sa završenim akademskim obrazovanjem 13,3%.

Istodobno, podaci iz Ankete o radnoj snazi pokazuju nižu obrazovnu strukturu neaktivnih osoba starijih od 15 godina: među njima je gotovo 52,6% osoba sa završenom osnovnom školom ili niže, 42,4% su osobe sa srednjom školom, a preostalih 5% su akademski obrazovane osobe.

 

Struktura zaposlenih osoba prema sektoru aktivnosti pokazuje da je najveće učešće u sektoru usluga 52,1%, zatim u sektoru industrije i građevinarstva 32,1% i u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribolova 15,7%

Podaci preuzeti sa: www.bhas.ba

Druge objave u kategoriji