Search

Preporuke za vladine mjere za jačanje preduzetništva

Portal forbes.com donosi listu preporuka za vladine mjere kojim se mladih ohrabruju za preduzetničke poduhvate. Preporuke su izraz široke javne debate o poticanju zapošljavanja u zemljama G20 u kojim je prosječna stopa nezaposlenosti mladih već neko vrijeme iznad 16% i koje stoga pojačavaju svoje napore za podršku preduzetnicima. Prema mišljenju eksperata portala, fokus vladinih institucija bi trebao biti na:

  1. Kreiranju mehanizama finansiranja uslovljenih mentorstvom i edukacijom u oblasti finansijskog poslovanja – Kapital bez mentorstva je izgubljeni kapital!
  2. Poticanju inovativnih – netradicionalnih šema za pristup finansiranju – Pristup alternativnim izvorima finansiranja je ključan!
  3. Jačanju značaja finansiranja iz javnih fondova, naročito za ranjive grupe – Finansiranje iz javnih fondova je važno!
  4. Ohrabrivanju bankarskog sektora da učestvuje u kreiranju okruženja pogodnog za preduzetnike – Banke još uvijek imaju kritičnu ulogu u ubrzavanju rasta!
  5. Kreiranju ciljanih poreznih i biznis poticaja za podršku mladim preuzetnicima – Porezni sistem mora ohrabrivati jačanje biznisa!
  6. Podršci mladim preduzetnicima za globalnu mobilnost – Ekonomske mogućnosti ne treba umanjivati blokiranjem talenata na granicama!
  7. Jednostavnije, jednostavnije, jednostavnije – Sada je vrijeme da se revidiraju i reduciraju birokratske procedure!
  8. Promocija pozitivnih priča – Jedna uspješna priča vodi stvaranju još jedne!
  9. Ohrabrivanje nacionalne, regionalne i lokalne kulture preduzetništva – Mlade što ranije izložiti okruženju u kojem razmišljaju o preduzetništvu!
  10. Osigurati „ekosistem“ za uspjeh – okvir koji podstiče i privlači talente, kapital i preduzetničke vođe.

Puni tekst članka u forbes.com možete pročitati ovdje.

Druge objave u kategoriji