Search

Prezentacija Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja

U sklopu stručne podrške koju Projekat zapošljavanja mladih – YEP, podržan od strane Vlade Švicarske , pruža javnim službama i ostalim relevantnim akterima reformskog procesa, danas se u prostorijama Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku održala prezentacija Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja,  a na kojem je radila Radna grupa sačinjena od predstavnika Ministarstva, Federalnog zavoda za zapošljavanje i YEP tima.

Cilj inoviranog “Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja” je poboljšanje nekoliko krucijalnih stavki koje će omogućiti njegovu adekvatniju i efektivniju praktičnu primjenu i samim tim, u konačnici, jednostavniju integraciju nezaposlenih lica na tržište rada. 

Prezentaciji inoviranog pravilnika prisustvovao je i ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, gospodin Vesko Drljača, koji je podržao predloženi format i sadržaj kao i upućivanje istog u daljnju proceduru do finalnog usvajanja. 

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, ovaj Pravilnik tretira nekoliko bitnih segmenata kao što su evidencije u oblasti zapošljavanja, načini i rokovi prijavljivanja nezaposlenih osoba, sredstva evidencija u oblasti zapošljavanja te druga pitanja u vezi sa vođenjem osnovnih evidencija.Važno je napomenuti da je veliki broj segmenata usklađen sa reformom koju provodi YEP pa će se ovim izmjenama uvelike definirati određeni procesi koji su do sada bili kamen spoticanja u radu sa nezaposlenima.

Saradnja na izradi Pravilnika rezultat je prethodno potpisanog Memoranduma o saradnji između resornog Ministarstva i YEP-a te je u skladu sa „Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH“.

Druge objave u kategoriji