Search

Prijavite se za učešće u Programu FZZZ-a „Zajedno u obnovi“

Federalni zavod za zapošljavanje objavio je javni poziv za učešće u Programu „Zajedno u obnovi“ .

Korisnici Programa javnih radova „Zajedno u obnovi“ su poslodavci registrovani u Federaciji BiH, i to: javna preduzeća, jedinice lokalne samouprave, federalne i kantonalne institucije/ustanove, poslovni subjekti i nevladine organizacije koje sarađuju sa pomenutim institucijama na poslovima otklanjanja i ublažavanja štetnih djelovanja i posljedica prirodnih nesreća

Tekst poziva prenosimo u cijelosti, a svi zainteresovani mogu saznati više informacija na web stranici FZZZ-a.

 U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), Strategijom zapošljavanja u Bosni i Hercegovini 2010-2014. godina, Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 907/2014 od 19.5.2014. godine, te ciljevima iz Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu, sačinjen je Program javnih radova „Zajedno u obnovi“ (u daljem tekstu: Program).

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 3.600.000,00 KM. Federalni zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu: Zavod) realizuje Program u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje (u daljem tekstu: Služba/službe).

J A V N I P O Z I V

 za učešće u Programu javnih radova „Zajedno u obnovi“

 1. Cilj

 Program se realizuje s ciljem zapošljavanja/radnog angažovanja najmanje 2.000 osoba sa evidencije nezaposlenih sa područja Federacije BiH ugroženih prirodnom nesrećom – poplavama i klizištima. Također, cilj je društveno korisnim radom omogućiti privremeni radni angažman i ublažavanje socijalno-ekonomskih i drugih posljedica prouzrokovanih prirodnom nesrećom.

2. Korisnici

Korisnici Programa su poslodavci registrovani u Federaciji BiH, i to: javna preduzeća, jedinice lokalne samouprave, federalne i kantonalne institucije/ustanove, poslovni subjekti i nevladine organizacije koje sarađuju sa pomenutim institucijama u poslovima saniranja i revitalizacije u područjima ugroženim prirodnom nesrećom.

Podaci o općinama ugroženim prirodnom nesrećom, dobijeni od Vlade Federacije BiH, opredjeljuju područje realizacije Programa.

3. Poticajne mjere i ciljne grupe

Programom su osigurana sredstva za (su)finansiranje zapošljavanja najmanje 2.000 nezaposlenih osoba sa područja Federacije BiH ugroženih prirodnom nesrećom – poplavama i klizištima, bez obzira na dob, stručnu spremu i radno iskustvo, i to naročito u oblasti veterine, epidemiologije, geologije, geodezijske i drugim oblastima u vezi sa čišćenjem i saniranjem štete.

Ukoliko na područjima ugroženim prirodnom nesrećom na evidenciji nezaposlenih nema osoba odgovarajućeg/traženog zvanja/zanimanja, moguće je izvršiti angažman osoba sa drugih područja, odnosno kantona.

(Su)finansiranje zapošljavanja podrazumijeva osiguravanje minimalne plaće – ličnog dohotka sa pripadajućim obaveznim doprinosima u trajanju od jednog (1), dva (2) ili, najviše, tri (3) mjeseca.

Prijavljivanje za učešće u Programu vrši se putem web stranice Zavoda: www.fzzz.ba.

Druge objave u kategoriji