Search

Reformski paket: Daljnja podrška za 11 lokacija Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske

Danas je u Palama održan sastanak menadžmenta Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i tima Projekta zapošljavanja mladih (YEP) u cilju definisanja budućih zajedničkih aktivnosti na implementaciji Reformskog paketa.

U sklopu planiranih aktivnosti predviđena su, kako ulaganja u prilagodbu infrastrukture filijala i biroa Zavoda – djelomična preuređenje prostora ili potpuno renoviranje – tako i ulaganja u jačanje ljudskih kapaciteta Zavoda u smislu realizacije obuka. Sve navedeno realizuje se sa ciljem stvaranja preduslova za implementaciju Reformskog paketa koja u konačnici i u praksi, između ostalog, podrazumijeva i razdvajanje evidentičarskih od savjetodavnih usluga čime se poboljšava pružanje usluge krajnjim korisnicima – nezaposlenim licima.  

Kada je u pitanju realizacija infrastrukturnih radova i pružanje tehničke podrške Zavodu, a za implementaciju Reformskog paketa i potpunu primjenu novih procedura rada, prethodno je usaglašen Investicioni plan koji će, prema zaključcima današnjeg sastanka, biti revidiran a nakon što se preciziraju investicijska izdvajanja odnosno investicijske lokacije. Investicioni plan revidirat će se prema procjenama i predmjerima građevinsko-zanatskih radova lokacija (biroa i/ili filijala) koje će biti predmet investicija te prema procjenama potreba za dodatnu tehničko-logističku podršku u specifičnim biroima (kao što je slučaj sa Biroom Istočna Ilidža gdje će biti neophodno adekvatno opremiti biro – namještaj i/ili dodatna informatička oprema).  

Na svakoj od predmetnih lokacija precizirat će se vrsta investicije. Neke od lokacija kao što su Filijala Banja Luka podrazumijevat će manje zanatske radove i prilagodbu interijera, dok će se u nekim biroima vršiti potpuno preuređenje. Predstojećim planiranim investicijskim aktivnostima biti će obuhvaćeno ukupno 11 biro/filijala Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske (Bratunac, Šekovići, Derventa, Trnovo, Banjaluka, Prijedor, Foča, Laktaši, Istočna Ilidža). 

Krajnji cilj je, kako je i ranije navedeno, primarno, infrastrukturno osposobiti biroe za pružanje razdvojenih savjetodavnih i evidentičarskih usluga kao i realizaciju info seminara i grupnog savjetovanja, a potom i unapređenje ljudskih resursa kako bi mogli adekvatno i efikasnije primjenjivati nove procedure rada. 

U tom smislu su, u periodu mart-april, planirane obuke za evidentičare, evaluaciju Individualnih planova zapošljavanja te obuka za zaposlenike Zavoda koji obavljaju poslove javnih nabavki. 

Bitno je napomenuti da Projekat zapošljavanja mladih (YEP), a koji podržava Vlada Švajcarske, kontinuirano radi na unapređenju tehničko-logističkih uslova pa su tako Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske isporučeni i skeneri za implementaciju sistema za elektronsko upravljanje dokumentima, o čemu smo ranije izvještavali. 

 

Druge objave u kategoriji