Search

Reformski paket: Interna uvodna obuka za Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Danas je počela interna obuka – Uvodna obuka za novozaposlene u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, koju realizuju interni treneri Zavoda, Mladen Vrećo i Saša Marić uz podršku i monitoring stručnog tima Projekta zapošljavanja mladih (YEP), Alme Suljović i Ivane Martinović.

Razvoj i osposobljavanje zaposlenika je neprekidan i sistemski proces, a svako osposobljavanje se treba temeljiti na utvrđivanju potreba organizacije povezanih sa njenim korporativnim funkcijama, politikama i ciljevima unutar administrativnog okvira javne ustanove kao što je Zavod. 

U proteklom periodu Projekat je pružio stručnu podršku Zavodu u jačanju internih kapaciteta za samostalno provođenje obuka, a nastavit će se u narednom periodu kako bi se ojačao interni tim Zavoda koji će biti odgovoran za osposobljavanje, pripremu za rad i obučavanje zaposlenika Zavoda.

Uvodna obuka za primjenu novih metoda rada je preduslov za dalje osposobljavanje i učešće u naprednim obukama. Uz podršku Projekta početkom prošle godine je izvršena Analiza potreba za obukom zaposlenika, a zatim je u skladu sa potrebama institucije pripremljen okvirni Plan obuka koji je u prošloj i tekućoj godini obuhvatio nekoliko ključnih tema, prije svega Uvodnu obuku, a zatim i :

  • Program osposobljavanja za zaposlenike biroa – Uvodna obuka za evidentičare
  • Program osposobljavanja za interne trenere
  • Program specijalističke obuke za savjetodavce – Nivo 2
  • Program osposobljavanja za upravljanje i vođenje Kluba za traženje posla
  • Program osposobljavanja za jačanje preduzetničkih vještina
  • Program osposobljavanja za oblast javnih nabavki
  • Program osposobljavanja za saradnju sa poslodavcima.

U narednoj godini Plan obuka će obuhvatiti dodatne nove teme, a u skladu sa potrebama organizacije i rezultatima Analize potreba za obukom (2017) te će se putem internog mehanizma koordinacije unutar Zavoda pratiti efekti obuka i jačati interni kapaciteti za provođenje obuka. 

 

 

 

Druge objave u kategoriji