Search

Reformski paket: Podrška savjetodavcima Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo u cilju podizanja kvalitete rada sa nezaposlenima

JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo u okviru Projekta zapošljavanja mladih, koji podržava Vlada Švicarske je prva služba u FBiH koja je započela sa procesom reforme 2013/2014 godine, tada u birou Novo Sarajevo koji je postao i nukleus reforme. Nakon toga je uslijedila primjena novog modela u cijeloj službi, ali i širenje koncepta u druge kantonalne službe tako da se u većoj ili manjoj mjeri reforma provodi u svim službama za zapošljavanje u BIH. 

Fokus reforme je na uvođenju novih metoda rada sa nezaposlenima, unaprijeđenju infrastrukture kao i na obukama zaposlenika  itd. Kako bi se napravio iskorak i nadalje podigao nivo usluga, naročito savjetodavnih danas je zaposlenicima Biroa Centar, Biroa Novo Sarajevo i Biroa Stari Grad pružena coaching podrška od strane YEP stučnjaka gđe Meri Lorenčić. Rezultati ranijih coaching sesija sa savjetodavcima ove Službe su pokazali kontinuiranu potrebu za podrškom tako da su današnje posjete samo nastavak aktivnosti na unapređenju savjetodavnih kapaciteta. 

Tokom maja i juna ove aktivnosti će biti provedene i u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, Službi za zapošljavanje Bosansko podrinjskog kantona, Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, a coaching podrška će biti kombinovana sa obukom u odnosu na jačanje vještina za prepoznavanje potreba nezaposlenih i izradu Indvidualnih planova zapošljavanja i u ovim obukama će učestvovati svi savjetodavci navedenih službi i Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona. 

Druge objave u kategoriji