Search

Reformski paket: Prvi sastanak Radne grupe Službe za zapošljavanje Unsko – sanskog kantona

Danas se u Bihaću održava prvi sastanak Radne grupe za implementaciju Reformskog paketa u JU Služba za zapošljavanje Unsko – sanskog kantona koja će u narednom periodu raditi na praćenju aktivnosti za provođenje novog modela rada. Fokus sastanka je bio na usvajanju Situacione analize i usaglašavanju akcionog plana kako bi se i ova služba korak po korak vodila kroz proces koji će voditi ka izmjeni procedura rada uz osiguranje obuka za uposlenike te uvođenje savjetodavnih alata u radu.

Tema sastanka je bio i investicioni plan kojim se definira dinamika zajedničkih ulaganja kako bi se uskladila infrastuktura kako bi ona odgovarala potrebama službe orijentisane na klijente što je i krajnji cilj reforme. Pri tome su članovima Radne grupe predstavljeni vizualni i grafički standardi koji će biti primjenjivani kako bi se osigurala prepoznatljivost i ove Službe kao što je to slučaj i sa ostalima Javnim službama za zapošljavanje u kojima YEP uvodi Reformski paket. Reformom će biti obuhvaćeni svi biroi, ali će fokus biti na birou Bihać i birou Bužim.

“Reformski paket koji provodi Projekat zapošljavanja mladih uz podršku Vlade Švajcarske  podrazumijeva skup elemenata čijim se provođenjem unapređuje rad Javnih službi za zapošljavanje i predstavlja holistički pristup – prilagođavanje infrastrukture, nove savjetodavne alate, uvođenje sistema za praćenje učinaka i sl. sve u cilju da bh službe u najvećoj mogućoj mjeri usklade svoj rad sa trenutnim evropskim standardima i praksama”. 

Druge objave u kategoriji