Search

Služba za zapošljavanje SBK/KSB Travnik: Nastavak reformskih procesa i izgradnja kapaciteta

Služba za zapošljavanje SBK/KSB Travnik u sklopu Programa rada za 2019.g. planira nastaviti sa provođenjem ključnih funkcija Službe koje proizilaze iz mandata kao što su aktivno posredovanje između nezaposlenih i poslodavaca, učešće u lokalnim partnerstvima zapošljavanja, poticanje novih radnih mjesta, povećanje konkurentnosti radne snage, uključivanje teško zapošljivih grupa na tržište rada putem Klubova za traženje posla, motivacijskih seminara i obuka za poduzetništvo. U pogledu informisanja, Služba će tokom 2019.g. unaprijediti svoju web stranicu, u saradnji i uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP).

Uloga Službe u planiranju i provođenju intervencija na lokalnom tržištu rada je presudna za redovito funkcioniranje lokalnog partnerstva zapošljavanja na čemu je Služba protekle godine sarađivala sa lokalnim akterima, a u okviru ILO Projekta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 234.035,75€. Iznos granta koji dodjeljuje ILO je 194.695,75€ (83,19%), Općina Travnik sufinancira iznos od 32.800,00€ (14,01%) i Služba sufinancira iznos od 6.540,00€ (ukupno sudjelovanje u Projektu od 2,79%, a isto se odnosi na troškove plaće radnika Službe angažiranog u sklopu Projekta). Projekat se završava u 2019. godini, dok Lokalno partnerstvo za zapošljavanje LPZ nastavlja s operativnim djelovanjem u 2019. godini.

Služba će u narednoj godini nastaviti i sa provedbom mjera aktivne politike zapošljavanja, kako iz vlastitih sredstava tako i mjera Federalnog zavoda za zapošljavanje. Planiran je i nastavak realizacije „Reformskog paketa“ putem kojeg Vlada Švicarske u BiH, kroz Projekat zapošljavanja mladih (YEP), pruža podršku službama za zapošljavanje, kako bi one povećale svoju efikasnost kroz unaprjeđenje usluga i jačanje saradnje sa drugim akterima na tržištu rada, navodi se u Programu rada Službe.

U prošloj godini uz podršku Projekta YEP, certificiran je interni trener iz Odjela aktivne politike zapošljavanja, s ciljem provođenja interne edukacije zaposlenika Službe o uvođenju i realizaciji novih metoda rada sa klijentima Službe. Za 2019. godinu predviđeno je nastaviti s provođenjem aktivnosti na obuci zaposlenika (po principu trening trenera) za rad s korisnicima usluga (nezaposlenim osobama i poslodavcima) kroz primjenu novih metoda, kao i uspostavi i širenju reformskog paketa i sistema mjerenja učinaka u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH, izradi individualnih planova zapošljavanja u radu s nezaposlenim osobama, te provođenju ispitivanja zadovoljstva korisnika usluga. Nastavit će se i rad klubova za traženje posla, i razvoj socijalnog poduzetništva, a u 2019. godini Služba će implementirati nove savjetodavne usluge u radu sa osobama koje planiraju pokrenuti vlastiti biznis /Start up. Služba će u 2019. godini, u saradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje i ostalim partnerima realizirati planirane mjere na području KSB/SBK. Na kraju, Služba namjerava kao i proteklih godina nastaviti sa izgradnjom ljudskih kapaciteta, osposobljavanjem zaposlenika Službe te je izradila Plan obuka shodno vlastitim potrebama, a uz podršku YEP-a dobit će neophodnu podršku u realizaciji specifičnih tema od interesa za uvođenje novih metoda rada i podizanja kapaciteta zaposlenih. Više o ostalim aktivnostima u Programu rada Službe za 2019. OVDJE.

Druge objave u kategoriji