Search

Svim javnim službama za zapošljavanje ponuđena reformska podrška za poboljšanje efikasnosti

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je uz podršku Vlade Švajcarske u protekle dvije godine radio na unaprjeđenju efikasnosti J.U. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i J.U. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo. U toku tog procesa razvijena su dva Ogledna biroa u kojima su se testirale nove procedure rada, koje uključuju efikasnije administrativne procedure i savjetodavni rad sa nezaposlenima, te je razvijen savremeni sistem za upravljanje učinicima.

Prošle sedmice je organizovan stručni seminar na temu „Upravljanje učincima u javnim službama za zapošljavanje“. Cilj seminara je bio upoznati javne službe za zapošljavanje sa procesom i rezultatima ove važne reforme, te da im se ponudi podrška za njeno sprovođenje.

Seminar su otvorili David Kramer, zamjenik direktora za saradnju Ambasade Švajcarske u BiH i Duško Šnjegota, Glavni revizor Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske. Gdin. Šnjegota je u uvodnom govorio o potrebi razvoja internog sistema upravljanja učincima, odnonsno samostalnom angažmanu javnih ustanova u poboljšanju efikasnosti programa i usluga.

Uvodničar na seminaru je bio Adis Arapović, koji je govorio o klijentima javnih službi za zapošljavanje, mandatu, ljudskim resursima i stvarnom stanju na terenu. Zaključak izlaganja je bio da je značajno zanemaren dio institucionalnog mandata – posredovanje u zapošljavanju. Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Milko Čolaković, je objasnio da su upravo novi strateški ciljevi u skladu sa dva mandata Zavoda, a kako slijedi:

  • CILJ EFIKASNOSTI 1: Integracija nezaposlenih osoba na tržište rada prije prelaska u dugoročnu nezaposlenost
  • CILJ EFIKASNOSTI 2: Efikasno obavljanje poslova u vezi sa ostvarivanjem prava nezaposlenih osoba, uz najniže moguće troškove.

U skladu sa tim mandatima je izmjenena i sistematizacija o radu Zavoda za zapošljavanja Republike Srpske, gdje su poslovi podjeljeni na savjetodavne i evidentičarske.

Direktor Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo Igor Kamočaji je objasnio da je u ostvarivanju postavljenih institucionalnih ciljeva neophodno izvršiti proces reorganizacije, odnosno reinžinjeringa javnih službi za zapošljavanje, što je objasnio na primjeru JUSZZKS. Osnovne karakteristike reorganizacije, kojoj su prilagođene i sistematizacije, su:

  • Razdvajanje poslova evidentičara i savjetodavaca
  • Omogućavanje da se evidencija obavlja brzo i tačno (šalter sala, odgovornosti evidentičara)
  • Definisanje savjetodavne metodologije
  • Uključivanje u savjetodavni proces samo osoba kojima savjetovanje može pomoći
  • Podrška efikasnom posredovanju (obuka, poslodavci, aktivne mjere, npr. Klub)
  • Uvođenje sistema upravljanja učincima.

Nove procedure rada su testirane u dva Ogledna biroa – Novo Sarajevo i Doboj, a Kamočaji je rekao da je nakon njihove primjene u JUSZZKS, ogledni biro Novo Sarajevo postao najefikasniji u kantonu, te da se procedure šire sa ovog biroa i na sve ostale, što je omogućeno izmjenama Pravilnika o radu. Rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP) Ranko Markuš je predstavio sistem za upravljanje učincima i njegove rezultate, što je izazvalo veliki interes prisutnih.

Seminaru je prisustvovao i cijeli stručni tim iz Švajcarske koji je radio na reformi gosp. Olivier Nussbaum (Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove), Marcel Egger i Christian Kaelin.

Gosp. Nussbaum je podijelilo neke od njihovih naučenih lekcija od kojih bi službe za zapošljavanje mogle koristiti u toku procesa razvoja i širenja dobrih praksi. Kako bi se postigao željeni cilj potrebno je definisati ciljeve koje institucija želiti postići, te je neophodno procijenite da li se ciljevi mogu mjeriti indikatorima, odnosno koje mjere su neophodne za postizanje cilja. Prema Olivieru Nussbaumu ne smije se definisati za cilj nešto na što biroi nemaju uticaj (npr. stopa nezaposlenosti), a potrebno je koristiti indikatore implementacije u prvoj fazi kako bi sistem počeo funkcionisati.

Poznati švajcarski sručnjak koji je zadužen za sistem upravljanja učincima u kantonalnim službama za zapošljavanje u Švajcarskoj gosp. Marcel Egger je naglasio da je neophodno redovno komunicirati rezultate, jer biroi trebaju imati podsticaj da bi bili zainteresirani za svoje rezultate i kako bi tražili način da unaprijede svoje učinke. On je pohvalio Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Službu za zapošljavanje Kantona Sarajevo na hrabrosti da budu prve institucije u BiH koje su uvele interni sistem praćenja učinaka, te je pozvao i druge institucije da krenu tim putem.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švajcarske je razvio “Reformski paket” koji sadržava razvoj oglednog biroa, razvoj procedura o radu, razvoj sistema za upravljanje učinicima, te je ponuđeno svim zainteresovanim službama da se pridruže ovoj reformi. U narednom periodu će podrška biti pružena za tri javne službe za zapošljavanje koje zvanično iskažu interes i prihvate uslove.

 

Druge objave u kategoriji