Search

U Kantonu Sarajevo nezaposlenost manja za 4,66%, ali i broj stanovnika smanjen za 30.000

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je pripremilo Izvještaj o stanju u oblasti zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2016. godinu. Predmetni izvještaj zasnovan je na podacima koje službeno prikupljaju Federalni zavod za statistiku i JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo. Izvještaj možete preuzeti ovdje: izvjestaj_zaposljavanje_2016

Cilj ovog izvještaja je da prezentuje podatke o registriranoj zaposlenosti i nezaposlenosti te, s tim u vezi, da i druge relevantne podatke koji mogu najbolje ilustrirati stanje u oblasti zapošljavanja u Kantonu Sarajevo u 2016. godini i dati podatke koji ukazuju na prosječne godišnje stope zaposlenosti i nezaposlenosti. Kroz Izvještaj su prezentovani najznačajniji podaci koji jasno govore o stanju u oblasti zapošljavanja, bez opterećivanja podacima koji nisu od ključnog značaja za ostvarivanje ovog cilja, sa prijedlogom mjera koje će se provoditi u narednom periodu u cilju poboljšanja stanja u oblasti zapošljavanja.

Tokom 2016. godine došlo je do promjena na tržištu rada u Kantonu Sarajevo. Prema izvoru podataka rezultati ukazuju na pozitivnu promjenu godišnje stope zaposlenosti. U Kantonu Sarajevo, prema izvoru podataka kako je naprijed navedeno, a koji ima karakter procjene i zadnji je objavljen statistički podatak u vrijeme pripreme ovog izvještaja, broj stanovnika na dan 30.06.2016. godine iznosio je 417.498 stanovnika, (od čega 293.170 stanovnika pripada grupi radno aktivnog stanovništva – od 15 do 64 godine), a što je u odnosu na dan 30.06.2015. godine, kada je broj stanovnika u Kantonu Sarajevo iznosio 446.853 manje za 29.355 osoba. Također, broj radno aktivnog stanovništva je tokom 2016. godine smanjen za 9.645 osoba ili za 3,18% a što je bliže prikazano u Tabeli broj 1. U Opštinama Stari grad. Centar, Novo Sarajevo, Trnovo i Novi Grad zabilježen je pad broja stanovnika i radno aktivnog stanovništva, dok su ostale opštine zabilježile rast broja stanovnika po istim kategorijama. Iako nije predmet ovog izvještaja, uočljiv je podatak o značajnom smanjenju broja stanovnika Kantona Sarajevo, u jednogodišnjem periodu, a koji iznosi 29.355 stanovnika, odnosno broj stanovnika Kantona Sarajevo se tokom 2016. godine smanjio za 6,57 % u odnosu na 2015. godinu.

Registrirani broj zaposlenih na dan 31.12.2016. godine iznosio je 130.535 i u blagom intenzitetu se povećao u odnosu na godinu dana prije. U poredenju sa 2015. godinom, kada je bilo zaposleno 126.777 osobe, registrirana zaposlenost se povećala za 3.758 osoba, odnosno za 2,96 %. Posmatrajući strukturu zaposlenih osoba prema opštinama u Kantonu Sarajevo, broj zaposlenih osoba se povećao u opštinama Centar (za 2.332 osobe), Ilijaš (za 551 osobu). Stari grad (za 537 osoba), Vogošća (za 382 osobe), Hadžići (za 266 osoba), Ilidža (za 180 osoba) i Trnovo (za 47 osoba). Opštine Novo Sarajevo (za 447 osoba) i Novi Grad (za 90 osoba) su zabilježile smanjenje broja zaposlenih osoba.

U decembru 2016. godine broj nezaposlenih osoba na evidenciji JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo iznosio je 69.163, što je za 4,66 % manje u odnosu na decembar mjesec prethodne godine, kada je bilo registrovano 72.545 nezaposlenih osoba. Broj nezaposlenih osoba na evidenciji nezaposlenih tokom 2016. godine bio je manji od broja nezaposlenih osoba na evidenciji u odnosu na prethodnu godinu za 3.382 osobe.

Analizirajući kretanje broja nezaposlenih osoba vidljivo je da se tokom 2016. godine taj broj smanjivao od januara do juna (u junu iznosio 68.801) kada ponovo, zbog završetka školske godine, počinje rasti. U zadnjem kvartalu 2016. godine broj nezaposlenih osoba se mijenjao od broja 68.871 do 69.163 koliko je iznosio u decembru 2016. godine. Broj zaposlenih je tokom cijele godine rastao (uz neznatna odstupanja koja nisu od značaja za obradu) od broja 126.995 koliko je zaposlenih bilo u januaru do 130.535 zaposlenih koliko je bilo u decembru 2016. godine.

U sklopu Reformskog paketa, kreiranog kroz Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švicarske, u pripremi je podrška realiaciji izgradnje Biroa Novi grad na novoj lokaciji. Do sada su rekonstruisani biroi Hadžići, Novo Sarajevo, Centar, Ilidža, Ilijaš, u nove prostorije su preseljeni biroi Stari Grad, Vogošća i gore pomenuti Novi Grad, dok je jedini biro u koji YEP nije još uvijek uložio napore za unaprijeđenje usluga Biro Trnovo, koji je specifičan po teritoriji koji pokriva, a to su sela Treskavice i Bjelašnice. 

Druge objave u kategoriji