Search

Učesnici regionalnog sastanka Balkans@Work u posjeti kompaniji Ford – Drač, Albanija

Učesnici regionalnog sastanka Balkans@Work u Albaniji posjetili su kompaniju Ford čije se sjedište nalazi u Draču kako bi se na licu mjesta uvjerili u funkcionisanje saradnje sa poslodavcima koji imaju vrlo važnu ulogu u implementaciji novog pristupa”Coaching for Employment and Entrepreneurship”  koji se primjenjen u Albaniji u saradnji sa javnim službama za zapošljavanje kako bi se pružila podrška ranjivim kategorijama nezaposlenih i mladima.

Nakon što je uspješno pilotiran projekt podrške ranjiivim kategorijama nezaposlenih osoba u periodu od 2010 do 2014.g. u Albaniji (koji je implementirala švajcarska Fondacija Swisscontact), nastavljena je implementacija aktivnosti koja je trajala do decembra 2016.g “Coaching for Employment and Entrepreneurship” (C4EE – Koučing u zapošljavanju i preduzetništvu) je metodologija i set alata kojom se omogućava tranzicija iz sistema obrazovanja na tržište rada za ranjive kategorije stanovništva. Radi se o metodologiji koja je zasnovana na koačing ciklusu – dvanaestomjesečnoj podršci ranjivim kategorijama nezaposlenih tokom koje se kao najvažniji instrument koristi Individualni razvojni i poslovni plan.

Projekat je implementiran u partnerstvu sa 12 regionalnih biroa Nacionalne službe za zapošljavanje Albanije i 8 lokalnih nevladinih organizacija. Fokus je bio na integraciji mladih iz marginalizovanih grupa na tržište zapošljavanja,  putem zapošljavanja ili samozapošljavanja te razvoja preduzetništva. 

posjeta Ford (3) posjeta Ford (1)

Privatni sektor ima krucijalnu ulogu u zapošljavanju i osiguranju pripravničkih angažmana i obuka na radnom mjestu. Stoga su privatne kompanije bile podstaknute da se uključe u implementaciju projekta kako bi se razvili inovativni pristupi i biznis ideje o tome kako postati korisnik usluga koje su razvili učesnici – nezaposleni.  Širenje i institucionalizacija C4EE pristupa je osigurana putem integracije u novi model usluga koji će pružati JSZZ širom Albanije kako bi se promovisala socijalna odgovornost privatnih kompanija i njihovih udruženja. 

Najvažnije projektne aktivnosti su bile:

  1. Podrška i praćenje učesnika tokom procesa koučing ai traženja zaposlenja;
  2. Modularne obuke za zaposlenike Nacionalne službe zapošljavanja Albanije i lokalnih NVO-a na temu kako raditi koučing ranjivih tražilaca zaposlenja;
  3. Institucionalizacija pristupa (C4EE) putem novog modela rada JSZZ;
  4. Razvoj inovativnih modela za održivu proizvodnju i pružanje usluga i povezivanje sa privatnim sektorom. 

Najvažniji zaključci implementacije projekta su:

  • Iskustvo –  Integracija na tržište rada nije jednostavna, a uslučaju mladih u nepovoljnom položaju je proces koji traje nekoliko mjeseci.
  •  Ideje i inovatinvi pristupi – Postojeći koncepti se na mogu preslikati i primjeniti u stoprocentom omjeru, ali pojedinačne ideje mogu biti kombinovane i prilagođene lokalnom kontekstu.
  • Uključivanje partnera – Paricipativni proces u dizajniranju koncepta zahtjeva vrijeme, ali i doprionosi identifikaciji sa planiranim procesima.
  • Adresiranje posebnih potreba – Marginalizovane grupe nisu uključene u obuke i podršku koja se pruža većini korisnika tako da je važno zašititi njihovo pravo na poseban pristup i obuke.  

Druge objave u kategoriji