Search

YEP model rada prepoznat kao najbolja regionalna praksa

Model rada sa klijentima, trijaža, individualni planovi zapošljavanja, Klub za traženje posla i Mobilni biro su prepoznati i istaknuti kao najbolja praksa javnih službi za zapošljavanje u BiH u dokumentu objavljenog od strane Vijeća za regionalnu saradnju, a kao rezultat ESAP Projekta. Podaci u dokumentu su rezultat regionalnog benchlearning projekta za javne službe za zapošljavanje, koji se bazirao na eksternoj reviziji ključnih oblasti i aspekata djelovanja javnih službi za zapošljavanje a u skladu sa principima EU benchlearning modela za javne službe, kojeg je realizovalo Vijeće za reigionalnu saradnju u  šest zemalja Zapadnog Balkana. Inače, ESAP je regionalni EU projekat vrijedan 3 miliona eura, kojeg implementiraju Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) i Međunarodna organizacija rada (ILO), a traje od marta 2016. do marta 2019. Ključni korisnici projekta su ministarstva rada i socijalne politike i javne službe za zapošljavanje, inspekcije rada i centri za socijalni rad u šest zemalja Zapadnog Balkana. 

U okviru dobrih praksi javnih službi za zapošljavanje istaknuti su svi elementi Reformskog paketa, mjere koje provode službe i zavodi za zapošljavanje u BiH, a koje je Projekat YEP pokrenuo i nastavlja pružati podršku službama kako bi mjere dale najbolje moguće rezultate. 

Dobre prakse za BiH su: 

  • Sistem profilisanja nezaposlenih na evidenciji u FBiH kroz trijažu nezaposlenih i odabir onih nezaposlenih koji trebaju i koji će najviše koristi imati od savjetodavnog procesa i usluga službi; 
  • Savjetodavci pružaju integrisanu uslugu koja uključuje prijavu na evidenciju, pružanje informacija, savjetovanje, pripremu za razgovor sa poslodavcem, razvoj detaljnih Individualnih planova zapošljavanja.
  • Klubovi za traženje posla u Republici Srpskoj – više od 30% učesnika Klubova se zaposlilo u roku od 6 ili 12 mjeseci. Klubovi pomažu u povećanju zapošljivosti teže zapošljivih i teško zapošljivih lica razvojem vještina za aktivno traženje posla, pisanje kvalitetnog CV-ija, pripreme za razgovor sa poslodavcem (simulacije) i korištenje različitih izvora dostupnih informacija/mogućnosti.
  • Mobilni biroi su dostupni u mjestima gdje ne postoje lokalni biroi, a koji pružaju isti set usluga klijentima u udaljenim ruralnim mjestima. 

Tranzicija od nezaposlenosti do zapošljavanja u 2016 je bila 25%, a čak 63% onih koji su napustili evidenciju nezaposlenih je dobilo posao, odnosno 132,054 lica se zaposlilo, navedeno je u publikaciji “Dobre prakse i ključni rezultati inicijative za međusobnu regionalnu saradnju zemalja Zapadnog Balkana” Vijeća za regionalnu saradnju. Publikacija je u cjelosti dostupna na oficijelnoj stranici Vijeća za regionalnu saradnju i ESAP Projekta.

 

Druge objave u kategoriji