Search

Županijski zavod za upošljavanje Livno: E-aukcija kao sastavni dio procedure javnih nabavki

Slijedom realizirane radionice “Efikasno upravljanje javnim nabavkama u službama za zapošljavanje” koja je održana proteklog mjeseca, menadžment Županijskog zavoda za upošljavanje Livno je odlučio da primjeni stečena znanja i u sklopu poziva za nabavu građevinskih radova za ispostavu Tomislavgrad uvede i E-aukciju kao sastavni dio procedure.

Princip funkcionisanja E-aukcije je obrnut od ustaljene definicije aukcije, naime prilikom provođenja E-aukcije ponuđači podnose nove cijene, izmijenjene naniže ili nove (poboljšane) vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponuda kao što je npr. garantni rok. Primjenom e-aukcije osigurava se značajno efikasniji i transparentniji utrošak javnih sredstava. Zakon o javnim nabavkama BiH nadliježe da u 2018. godini 50% javnih nabavki mora biti sprovedeno koristeći E-aukciju, dok će 2020. godine sve javne nabavke biti sprovedene uz obavezno uključivanje Ee-aukcije u proceduru javne nabavke. 

Pored uvođenja novih procedura rada usmjerenih na uvođenje savjetodavnih usluga kao i servisiranje prava i potreba klijenata javnih službi za zapošljavanje, aktivnosti Projekta zapošljavanja mladih YEP uz stručnu podršku eksperata su također usmjerene na jačanje ljudskih kapaciteta unutar službi za zapošljavanje. U prethodnom periodu je izrađena analiza potreba za usavršavanjem uposlenika javnih službi za zapošljavanje te se konstantno radi na razvoju ljudskih i internih kapaciteta službi. Kao dodatnu vrstu podrške Projekat zapošljavanja mladih je angažovao eksperta za javne nabavke, koji svim službama sa područja Bosne i Hercegovine stoji na raspolaganju u vidu savjetodavnog tijela tokom pripreme i sprovođenja procedura javne nabavke. 

Reformski paket kao i sistem podrške koji se stavlja na raspolaganje javnim službama za zapošljavanje se realizuje uz podršku Vlade Švicarske u okviru Projekta zapošljavanja mladih YEP. 

Druge objave u kategoriji