Search

FZZZ će koordinirati implementaciju planova obuka kantonalnih službi za zapošljavanje

Danas je u prostorijama Federalnog zavoda za zapošljavanje, u Sarajevu, održan sastanak predstavnika YEP-a i Federalnog zavoda za zapošljavanje a u cilju definiranja detalja provedbe analize potreba za obukama (TNA) u kantonalnim službama za zapošljavanje koje su, u protekloj godini, pristupile potpunoj provedbi aktivnosti Reformskog paketa te im predstoji kreiranje i usvajanje planova obuka za tekuću godinu.

Kreiranju konkretnog plana obuka za svaku službu predstoji procjena trenutnog stanja i utvrđivanje potreba zaposlenika iste a sa ciljem određivanja obrazovnih ciljeva i programiranja adekvatnih obrazovnih sadržaja.

Cjelokupan obrazovni ciklus svakako predstavlja dinamičan proces koji se odvija kroz međupovezane faze a započinje utvrđivanjem obrazovnih potreba odnosno analizom potreba za obukama, kojoj su, slijedom uvođenja aktivnosti Reformskog paketa pristupile i JSZ u BiH. Tokom 2017. godine, TNA analiza provedena je u 6 službi/zavoda za zapošljavanje (u kantonalnim službama KS, TK, BPK, HNK te Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, i Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta).

Imajući u vidu da je reforma u potekloj godini obuhvatila gotovo sve JSZ u BiH, na početku godine u okviru Programa rada sve kantonalne službe za zapošljavanje pripremaju Planove obuke, a koje se temelje na rezultatima analize potreba za obukama i kompetencijskom okviru za ključne poslovne procese. Podršku prilikom pripreme planova obuka, kao i tokom implementacije istih pružit će Federalni zavod za zapošljavanje i Projekat zapošljavanja mladih (YEP) a sa akcentom na jačanje internih mehanizama za provođenje i evaluaciju obuka u kantonalnim službama za zapošljavanje.

Planovi će, u konačnici, ponuditi konkretne obrazovne aktivnosti te dinamiku njihove realizacije, ali i moduse evaluacije istih čime se u potpunosti zaokružuje obrazovni ciklus unutar JSZ.

Obuke obrađuju pojedinačne tematske cjeline ali im je sveopći cilj eliminacija nedostataka u performansama zaposlenih, usvajanje znanja, vještina i ponašanja sadržanih u programima obuke, te njihova primjena u svakodnevnim poslovnim aktivnostima, te je usvajanje plana obuka strateški pristup izgradnji ljudskih resursa unutar JSZ. Također, razgovarano je i o primjeni novih metoda rada, prije svega Individualnim planovima zapošljavanja gdje će biti neophodno u Federaciji BiH ove godine obuhvatiti 10.000 nezaposlenih kroz individualno savjetovanje odnosno Individualne planove zapošljavanja.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP), a koji podržava Vlada Švicarske, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje radio je u proteklom periodu i na razvoju baze internih trenera iz kantonalnih službi. Internim kapacitetima do sada je implementirana Uvodna obuka – Nivo 1, a ovaj pristup u kojem interni treneri svojim kolegama prenose znanje i vještine je model koji predstavlja drugačiji pristup kojim se osigurava da domaće institucije izgrađuju održivi sistem koji neće ovisiti od vanjske podrške i međunarodnih projekata kao što je to bio slučaj do sada naročito u službama za zapošljavanje.

Jačanje mreže Klubova za traženje posla

Jedna od tema bila je i aktivnost jačanja mreže Klubova za traženje posla u FBiH dok se razmatralo usvajanje Radne svaske kao novog materijala za rad u KTP, a koja je prethodno predstavljena i razmatrana na sastanku voditelja Klubova za traženje posla održanog u oktobru 2018.godine.

Druge objave u kategoriji