Search

Izmjene Zakona o radu FBiH stupile na snagu

Predstavnički dom Parlamenta FBiH na sjednici održanoj dana 10.07.2018. godine usvojio izmjene Zakona o radu FBiH, a nakon usaglašavanja sa tekstom usvojenim u Domu naroda Parlamenta FBiH. Izmjene Zakona o radu FBiH objavljene dana 09.11.2018. godine (Sl. novine FBiH br. 89/18), a stupile na snagu 17.11.2018. godine..

Izmjenama su izvršene određene dorade i dopune zakona, uglavnom u skladu sa praksom u njegovoj primjeni, te zbog potrebe usaglašavanja sa određenim propisima koji su u međuvremenu doneseni. U nastavku Vam donosimo pregled osnovnih izmjena za Vašu informaciju i radi eventualne pripreme izmjena praksi i internih akata Vašeg društva:

  • Propisano je da se radni odnos zasniva zaključivanjem ugovora o radu, a nakon provođenja procedure prijema radnika propisane pravilnikom o radu poslodavca. Dakle, za poslodavce koji imaju pravilnik o radu, u istom je potrebno propisati procedure prijema novih radnika. Također je predviđena i obaveza javnog oglašavanja za prijem u radni odnos, ali samo za poslodavce iz javnog sektora (agencije, zavodi, direkcije, upravne organizacije i sl.) i privredna društva u kojima FBiH, kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% kapitala;
  • Fotokopija prijave na obavezno osiguranje mora se dostaviti radniku na dan otpočinjanja rada (napominjemo da u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, radnik mora biti prijavljen najkasnije dan prije otpočinjanja rada);
  • Utvrđeno je da radni učinak definiše poslodavac, a da se dio plaće za radni učinak isplaćuje ukoliko je isti ostvaren;
  • Definisane su preciznije i strane u kolektivnom pregovaranju (u postupku zaključenja kolektivnih ugovora), tamo gdje se pojavljuje FBiH, kanton, grad ili općina kao poslodavac, osnivač ili većinski vlasnik, kao i za djelatnosti koje se finansiraju iz budžeta;
  • Predviđena su prava radnika izabranih i imenovanih na javne funkcije, u istom obimu i na isti način kao što je to već učinjeno za radnike izabrane na profesionalne funkcije u sindikatu;
  • Precizirana je odredba koja reguliše kada radnik može podnijeti tužbu sudu ako se prethodno nije obratio poslodavcu radi ostvarenja svojih prava. Tako je sada predviđeno da radnik koji se prethodno nije obratio poslodavcu neće imati pravo na zaštitu pred sudom, osim u slučaju otkaza ugovora o radu. Dakle, ako se radi o otkazu ugovora o radu, radnik u svakom slučaju ima pravo na podnošenje tužbe sudu.

 

 

Druge objave u kategoriji