Search

Otvoren poziv za prijave na poziciju Voditelja/ice ureda

Projekat:Tehnička podrška organizacijama civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj (TACSO 2)

Lokacija: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Radni jezik:
BHS jezici i engleski jezik

Rok za aplikacije: 16.00 sati; 08. decembar, 2014

Organizacija: VESTA Resursni Centar podržan od TACSO

Sektor:
Civilno društvo i nevladin sektor, Društveni razvoj, Institucionalni razvoj i jačanje kapaciteta

Ugovorni period: Ugovor o radu na period od jedne (1) godine sa mogućnošću produžetka i probnim periodom od jedan (1) mjesec.

Početak radnog angažmana: januar, 2014

Pozicija voditelja/ice ureda u VESTA Resursnom Centru podržanom od TACSO:

VESTA Resursni Centar(Vesta RC), podržan od TACSO, objavljuje poziv za poziciju Voditelja/ice ureda VESTA RC u Sarajevu, u okviru Programa Podrška Civilnom Društvu (Civil Society Facility – CSF), koji je mehanizam Evropske unije (EU) za podršku organizacija civilnog društva (OCD) u IPA zemljama i na teritoriji Bosne i Hercegovine (TACSO).

Uloga i odgovornost Vesta RC Voditelja/ice Ureda je podrška ekspertnom timu u implementaciji projekta i planiranih aktivnosti. Dodatne obaveze i odgovornosti će biti naknadno precizirane u okviru aktivnosti podrške Vesta Uredu u Sarajevu.

Uvodne naznake:

Evropska unija podržava projekat Tehničke pomoći organizacijama civilnog društva (TACSO). Misija TACSO je unaprjeđenje kapaciteta i akcija OCD, kao i njihove demokratske uloge. Kroz TACSO aktivnosti izgradnje kapaciteta, podrške i pomoći, cilj je osnažiti civilno društvo i razviti podržavajuće okruženja za razvoj sektora i građanske kulture.

VESTA RC je uspostavljen, kako bi u naredne tri godine, postepeno razvio potrebne kapacitete i preuzeo odgovornost za isporuku usluga, koje trenutno obezbjeđuje TACSO. Vesta RC voditelj /ica ureda će osigurati podršku i asistenciju VESTA RC ekspertnom timu u implementaciji aktivnosti podrške usmjerene prema organizacijama civilnog društva u BiH, utvrđenim u TASCO BH i VESTA ugovorenim obavezama i planu aktivnosti.

Ključne obaveze i odgovornosti:

– Operativna podrška OCD na bazi iskazanih potreba i ad hoc savjeti OCD i drugim zainteresiranim stranama (direktno, putem e-maila, on-line, i sl.).

– Podrška akcijama povećanja vidljivosti organizacija civilnog društva u BiH.

– Priprema periodičnog biltena u cilju jačanja vidljivosti aktivnosti VESTA Resursnog Centra podržanog od strane TACSO i TACSO BiH.

– Prijevod relevantnih dokumenata u skladu sa zahtjevima.

– Asistencija u organizaciji i implementaciji informativnih I partnerskih događaja.

– Organizacija različitih događaja u vezi sa EU politikama (informativni događaji, EU pozivi za projekte ili slični sadržaji, konferencije, radionice i sl.).

– Podrška uključivanju OCD iz BiH u TACSO regionalnim aktivnostima.

– Ažuriranje postojeće OCD baze sa odgovarajućim podacima po završetku organiziranih događaja.

– Održavanje bliske saradnje sa CSO u BiH.

– Realizacija drugih poslova, relevantnih za VESTA RC ured u Sarajevu.

Kompetencije:

– Izražene vještine timskog rada i sposobnosti saradnje sa drugima.

– Odlične vještine umrežavanja i demonstrirane sposobnosti održavanja profesionalnih relacija.

– Tehničke kompetencije u korištenju elementarne statistike u radu.

– Mogućnosti djelovanja u senzitivnom, multi-kulturološkom okruženju i sposobnosti izgradnje efektivnih poslovnih relacija.

– Visok nivo organizacionih vještina, uključujući fleksibilnost, fokus na detalje i kapacitet rada u zahtjevnim uvjetima, uz pravovremen odgovor na vremenski postavljena ograničenja.

– Razvijene inter-personalne vještine, uključujući sposobnost komuniciranja sa organizacijama koje tek počinju sa svojim djelovanjem, kao i visoko pozicioniranim vladinim predstavnicima.

– Vještine analitičkoga promišljanja i rješavanja problematičnih situacija.

Obrazovanje, znanja, vještine i iskustvo:

– Univerzitetska diploma ili alternativno diploma završne srednje škole uz minimalno 5 godina relevantnog iskustva.

– Najmanje 5 godina iskustva u razvojnim projektima i radu sa NVO/OCD.

– Minimalno 3 godine iskustva u organizaciji događaja, treninga, konferencija i sl.

– Odlične kompjuterske vještine (MS Office).

– Iskustvo u korištenju programa elementarne statistike i pripreme biltena (Monkey Survey and Monkey Chimps).

– Odlične vještine govorne i pisane komunikacija na BHS i engleskom jeziku.

Opis poslova nije ograničen na navedene odgovornosti i VESTA menadžment može tražiti i obavljanje drugih srodnih aktivnosti od strane uposlenika.

Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti Pismo iskazivanja interesa za objavljenu poziciju putem e-maila rc@vesta.ba, kao i CV u EU formatu, na ne više od tri stranice. Pismo i CV dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH (B/H/S). Kandidati se obavezuju da sve navode iz CV-ija i Pisma iskazivanja interesa, moraju biti u mogućnosti dokazati diplomama, certifikatima i relevantnim iskustvom i/ ili pismima preporuka uz minimalno tri referentna kontakta.

Samo kandidati koji uđu u uži krug će biti kontaktirani i pozvani na intervju, u roku od 7 dana od zatvaranja aplikativnog procesa.

Druge objave u kategoriji