Search

Posao za 50 Roma

Nakon što su analizirani i ocijenjeni svi prispjeli zahtjevi za učešće u Programu zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u 2011. godini, komisija Federalnog zavoda za zapošljavanje, u čijem sastavu je bio i jedan predstavnik romskog nevladinog sektora, sačinila je listu pravnih i fizičkih lica kojima su odobrena novčana sredstva u iznosu od 540.000 KM, predviđena za podršku zapošljavanja Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2011. godini.
Ukupno je odobreno 36 zahtjeva, od čega 15 zahtjeva pravnih lica za zapošljavanje 29 osoba iz ove ciljne grupe sa evidencije nezaposlenih, te 21 zahtjev za samozapošljavanje.
Prema spolnoj strukturi odobrenih zahtjeva za samozapošljavanje, nešto je manje žena (38%) u odnosu na muškarce. Prosječna starosna dob fizičkih lica, kojima je odobreno samozapošljavanje, je 40,1 godina, a proveli su prosječno 86,8 mjeseci na evidenciji nezaposlenih.
Programom je predviđeno sufinansiranje poslodavaca radi zapošljavanja Roma sa evidencije nezaposlenih u iznosu od 5.000 KM po jednoj osobi u trajanju od 12 mjeseci, 8.000 KM po jednoj osobi u trajanju od 24 mjeseca, te 12.000 KM po jednoj osobi u trajanju od 36 mjeseci. Također, program podrazumijeva i sufinansiranje samozapošljavanja Roma u iznosu od 12.000 KM po jednoj osobi za registraciju i obavljanje obrta ili srodne djelatnosti, sakupljanje sekundarnih sirovina, kao i poljoprivrede, s tim da obavljanje djelatnosti mora trajati najmanje 24 mjeseca.
Visina poticajnih sredstava i dužina trajanja sufinansiranja su utvrđene Memorandumom o razumijavanju o implementaciji Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, koji su 15.11.2010. godine potpisali predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, entitetskih zavoda za zapošljavanje i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.
(FZZZ)

Druge objave u kategoriji