Search

Reformski paket: Coaching podrška uposlenicima Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona je, u okviru Projekta zapošljavanja mladih koji podržava Vlada Švajcarske, septembra 2015.g. započela sa procesom reforme procesa rada što je podrazumijevalo uvođenje novih metoda rada sa nezaposlenima, unaprijeđenje infrastrukture kao i obuke za zaposlenike, te je unaprijeđena web stranica Službe – sve u cilju osiguranja kvalitetnijih usluga za nezaposlene.

Kako bi se napravio iskorak i nadalje podigao nivo usluga  – naročito savjetodavnih (individualno savjetovanje)  danas je zaposlenicima Biroa Tuzla pružena coaching podrška.  Evropska praksa pokazuje da uvođenje seta alata i elemenata u procesu reforme u nekoj  instituciji zahtjeva produbljenu podršku koja se ogleda u praćenju uposlenika na radnom mjestu odnosno u objektivnoj procjeni kvalitete novouspostavljenih procesa u cilju daljeg unapređenja efikasnosti i efektivnosti novog modela rada.

Također, ovo prilikom posmatran je proces informativnog seminara  koji je prema Uputstvu za rad opštinskih biroa prvi korak nakon obavezne prijave na evidenciju koji vodi ka upućivanju nezaposlenih lica u druge mjere koje pruža služba kao što je individulno savjetovanje ili programi aktivnih politika zapošljavanja. 

Info – seminar za nezaposlena lica u Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona

Nadalje je ovom prilikom posmatran i proces individualnog savjetovanja i izrade Individualnog plana zapošljavanja koji je i osnovni alat u radu sa nezaposlenim osobama za koje postoji procjena da im je potrebna dublja podrška savjetodavca.

Individualni savjetodavni razgovor sa nezaposlenom osobom – JU Služba za zapošljavanje Kantona Tuzla

Nalazi coaching podrške i povratne informacije dobijene od uposlenika te rezultati izrađene TNA biće osnova za planiranje dalje podrške, obuke za savjetodavce, pri čemu će se definirati precizan plan obuka za narednu godinu.
 

Druge objave u kategoriji