Search

Reformski paket: Jačanje kapaciteta za procjenu kvaliteta izrađenih Individualnih planova zapošljavanja

Novi model rada javnih službi za zapošljavanje/Zavoda za zapošljavanje, koji je razvio i njegovo uvođenje podržao, YEP, uz podršku Vlade Švicarske, temelji se na razdvajanju administrativnih i savjetodavnih uloga i povećanju uloge i efikasnosti savjetodavnog rada sa klijentima. Pri tom posebna pažnja posvećena je individualnom savetodavnom radu sa klijentima i individualnom planiranju i postavljanju ciljeva putem korišćenja Individualnog plana zapošljavanja.

Kako bi se osiguralo efikasno savjetovanje za klijente, t.j. za registrovane nezaposlene preporučeno je  uvođenje institucionalnog mehanizma za procjenu kvalitete individualnih planova zapošljavanja. Tako, metodologija za procjenu Individualnih planova opisuje proces i korake koje imenovano tijelo unutar pojedine Službe/Zavoda treba provesti kako bi adekvatno procijenili i rangirali Individualni planovi zapošljavanje.

U cilju pružanja dalje pomoći Službama/Zavodima za zapošljavanje u sprovođenju individualnog savjetodavog procesa a time i novog modela rada sa klijentima YEP organizuje radionicu na temu „Procjena kvaliteta izrađenih individualnih planova zapošljavanja“

Cilje radionice je steći vještine i iskustvo u sprovođenju procjene kvaliteta IPZ i pripreme izveštaja o sprovođenju IPZ-ova i prirema preporuka.

Tokom radionice članovi komisije će imati priliku da iskustva i mišljenja razmjene sa drugim kolegama iz službi/zavoda kao i da se konsultuju sa YEP predstavnicima. Članovi komisije će ujedno steći dodatna znanja i vještine za izradu izvještaja i za pripremanje preporuka i prezentiranje istih.

 

Druge objave u kategoriji