Search

Reformski paket: Procjena efikasnosti i efektivnosti Mobilnog biroa u JUSZZ BPK Goražde

Na osnovu iskazanog interesa Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za primjenu novih metoda rada i unapređenja usluga kroz implementaciju Reformskog paketa, Projekat zapošljavanja mladih YEP je u maju 2015.g. sproveo situacionu analizu te procjenu mogućnosti za uvođenje novog modela rada sa klijentima u Službi u Bosansko-podrinjskom kantonu.

Uzimajući u obzir socio – ekonomsku situaciju i geografsku sliku Kantona, Služba je odlučila da krene sa inovativnom praksom u cilju približavanja usluga i mjera koje nudi svojim klijentima, prije svega nezaposlenim osobama u ruralnim i teže dostupnim područjima putem Mobilnog biroa.

Mobilni biro pruža usluge klijentima na različitim lokacijama u kantonu.

Ciljne grupe za rad mobilnog tima su:

  • registrovane nezaposlene osobe (u skladu sa Članom 3 Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti FBiH) u manje dostupnim dijelovima kantona
  • stanovništvo u ruralnim, planinskim i manje dostupnim djelovima, a posebno osobe koje pripadaju nekoj od ugroženih/ranjivih kategorija (mladi, dugoročno nezaposleni)

Evaluacija koja se realizuje procjenjuje efikasnost i efektivnost mobilnog biroa kao dodatne usluge za klijente JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Neophodno je procijeniti nivo relevantnosti i održivosti usluge, te njen doprinos u povećanju sveukupne efikasnosti Službe i boljeg imidža među svim akterima na tržištu rada na lokalnom nivou.

Specifični ciljevi evaluacije obuhvataju procjenu opravdanosti nastavka realizacije usluga mobilnog biroa, te proširenja i unapređenja usluga, kao i naučenih lekcija na osnovu dosadašnje realizacije aktivnosti, te prijedloga za JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona.

U konačnici, evaluacija treba donijeti zaključke o potencijalnim slabostima i negativnim stranama implementacije, te definisati strategije za umanjenje slabosti i prijedloge kojima će se prevenirati ili umanjiti negativne strane implementacije ove usluge. Pored toga neophodno je definisati i dobre prakse mobilnog biroa koje se mogu primjeniti u drugim lokalnim zajednicama i budućim sličnim projektima.

Druge objave u kategoriji